Nyheter

Erasmus+ -programmets coronaunderstöd för utvecklingsprojekt intresserade finländarna

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Coronaviruset
Finländska organisationer har ivrigt sökt EU-finansiering för åtgärder som stödjer återhämtningen från coronakrisen och som planeras tillsammans med de europeiska samarbetsparterna. Understöden har beviljats i samband med en extra ansökningsomgång för Erasmus+ -programmets strategiska partnerskapsprojekt. För finländarna fanns totalt 3,4 miljoner euro att söka. Beslut om finansieringen utlovas vid årsskiftet.
Covid19-teksti kolikkopinon päällä.

De strategiska partnerskapsprojekten är en del av nyckelfunktionerna inom EU:s Erasmus+ -program och de får finansiering för samarbete mellan de europeiska parterna som stödjer goda verksamhetsmodeller och utbyte av kunnande. Inom projekten har det också varit möjligt att ta fram till exempel undervisningsmaterial, utbildningshelheter eller metoder för att utveckla bland annat ungdomsarbetet.

Tyngdpunkterna för höstens extra ansökningsomgång var innovativa verksamhetssätt under den digitala tidsåldern och utveckling av kunnande och främjande av delaktighet med hjälp av kreativitet och konst. Ansökningstiden gick ut den 29 oktober och då hade 102 ansökningar lämnats in. Totalt fanns ungefär 3,4 miljoner euro att bevilja de finländska sökande och ett strategiskt partnerskapsprojekt kan få högst 300 000 euro för två års tid. Beroende på projektens längd utlovas alltså finansiering till 10–15 projekt som leds av finländska aktörer. 

Inom Europa delas coronaunderstöd ut till ett belopp av 200 miljoner euro. Beslut om vilka projekt som ska finansieras fattas lokalt. För Finlands del fattas finansieringsbesluten av Erasmus+ -programmets nationella byrå vid Utbildningsstyrelsen i december–januari. Besluten grundar sig på bedömningar som görs av utomstående sakkunniga. Verksamhetsperioden för de godkända projekten inleds mellan 1.3 och 30.6.2021.

Coronaunderstöd delas ut till alla utbildningsstadier och till ungdomssektorn

Fokusområdet innovativa verksamhetssätt under den digitala tidsåldern berör strategiska partnerskapsprojekt inom den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen och högskoleutbildningen och har som mål att främja beredskapen för digital utbildning och stödja utvecklingen av lärarnas digitala kunnande. Sammanlagt 75 ansökningar lämnades in till detta område. Av ansökningarna gällde 44 högskolor, 24 yrkesutbildning och 7 allmänbildande utbildning. 

Inom tyngdpunkten Utveckling av kunnande och främjande av delaktighet med hjälp av kreativitet och konst finansieras projekt som främjar tillkomsten av arbetsplatser, hållbar utveckling och social delaktighet med hjälp av konst. Finansiering erbjöds projekt inom allmänbildande utbildning och vuxenutbildning samt ungdomssektorn. Totalt 27 ansökningar lämnades in, av vilka 10 berörde ungdomssektorn, 9 vuxenutbildningen och 8 den allmänbildande utbildningen.

Erasmus+ -programmets coronaunderstöd lockade många nya sökande

Det har även beviljats nationell finansiering för att jämna ut följderna av coronaepidemin. För det här ändamålet har man inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde beviljat statsunderstöd för småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen samt högskoleutbildningen och samfund inom kultursektorn. Nu tilldelas det första coronaunderstödet inom ramen för Erasmus+. 

– Den stora mängden ansökningar tyder på att de finländska organisationerna är villiga och beredda att minimera effekterna av coronaepidemin, även med hjälp av internationellt samarbete, säger ledande sakkunnig Hannele Nevalampi från Utbildningsstyrelsen. 

– Det verkar särskilt finnas behov av utvecklingsarbete som berör digitalt lärande, men de sökande var också intresserade av att utveckla delaktigheten och kunnandet för att stödja återhämtningen inom de kreativa branscherna. Det internationella samarbetet upplevs som viktigt trots coronaepidemin. Glädjande är också att det bland de sökande fanns många nya aktörer som inte tidigare har sökt finansiering för strategiska partnerskapsprojekt.

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram som understöder olika former av utlandsperioder, europeiskt samarbete och växelverkan mellan olika instanser. Den pågående programperioden sträcker sig från 2014 till 2020. År 2021 inleds en ny sjuårig programperiod inom Erasmus+. Den nya programperioden är ännu grönare, digitalare och mer engagerande än tidigare.

Ytterligare information

  • Ledande sakkunnig Hannele Nevalampi, internationaliseringstjänster för yrkesutbildningen, tfn 029 5 338 566, hannele.nevalampi[at]oph.fi