Nyheter

Höstterminen inleds med närundervisning

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
Höstterminen i den grundläggande utbildningen inleds runtom i Finland mellan den 11 och den 18 augusti. Utgångspunkten är att undervisningen i grundskolorna inleds som närundervisning. Om situationen så kräver är det ändå möjligt att efter ett beslut som utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning.
Illustrationsbild: Ryggsäckar och rockar på klädkrokar

I gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande utbildningen för vuxna, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen är det utbildningsanordnaren som beslutar i vilken mån man tillämpar distansundervisning, och det krävs inget beslut av smittskyddsmyndigheten.

De nationella rekommendationerna anpassas lokalt

Utbildningsstyrelsen har utarbetat stödmaterial som stöd för de lokala besluten och förfaringssätten. Rekommendationerna grundar sig på gällande lagstiftning och på de riktlinjer som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har dragit upp. I närundervisningen ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att hålla trygga avstånd och vid god hand- och hosthygien. Man får inte komma till skolan eller småbarnspedagogiken om man har symtom som tyder på smitta.

Rektorer, kommunens bildningsväsende och övriga ledare inom utbildningssektorn och småbarnspedagogiken ska i samarbete med den övriga personalen vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna besluta om de praktiska förfarandena på det sätt som i den rådande situationen passar respektive område, skola och läroanstalt samt daghem bäst. Verksamhetssätten kan variera på olika håll i Finland.

Det bästa sättet för vårdnadshavarna att få information om de praktiska arrangemangen är från barnets egen skola, läroanstalt eller daghem.

Anvisningarna för övergången till exceptionella undervisningsarrangemang färdigställda

I de nationella anvisningarna finns också beredskap för situationer där undervisningen med snabb tidtabell behöver ordnas på sätt som avviker från det normala, såsom under våren. Som stöd för det här har lagstiftningen också ändrats:

Ett temporärt tillägg i lagen om grundläggande utbildning (20 a §) trädde i kraft i början av augusti. Enligt tillägget är det möjligt att med utbildningsanordnarens beslut övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om det till följd av ett beslut om begränsande åtgärder som meddelas av smittskyddsmyndigheten inte går att ordna undervisningen på ett tryggt sätt i form av närundervisning. Det här är möjligt endast om det är nödvändigt för anordnandet av undervisningen. Bestämmelserna i lagen gäller inte barn som deltar i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd eller elever inom förberedande undervisning.

Utbildningsanordnare är kommuner, samkommuner, privata sammanslutningar och stiftelser. Anordnarna bör följa med situationen och eventuella begränsningar i den egna kommunen samt i planeringen utnyttja de nationella anvisningarna som uppdateras enligt den rådande situationen.

För frånvaro krävs fortfarande lov

Om ett barn inte deltar i den normala undervisningen ska man komma överens om detta med läraren eller rektorn.

  • Man ska alltid anhålla om lov för frånvaro och anhållan ska motiveras. Sjukdom eller om eleven eller en familjemedlem med tanke på smittorisken hör till riskgruppen är godtagbara skäl för frånvaro. Huruvida en elev hör till riskgruppen grundar sig på den behandlande läkarens bedömning av elevens situation. Läkaren kan också bedöma om det är nödvändigt med frånvaro. Skolan har inte skyldighet att ordna distansundervisning under elevens frånvaro, men eleverna ska få handledning i arbetet de gör hemma under den tid de är borta från skolan.
  • I stället för att anhålla om lov för frånvaro kan vårdnadshavaren begära att undervisningen, för en elev som på grund av smittorisken behöver studera hemma, ordnas med särskilda undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning. I sådana fall kan undervisningen ordnas med arrangemang som delvis avviker från lagstiftningen om grundläggande utbildning, till exempel som distansundervisning. Enligt diskrimineringsombudsmannens riktlinjer rekommenderas att undervisningen ordnas som distansundervisning även för de elever som stannar hemma på grund av att en familjemedlem hör till riskgruppen.

Anvisningarna uppdateras enligt behov

Allt vårt stödmaterial finns på vår webbplats på adressen oph.fi/sv/corona. Vi uppdaterar materialet enligt de nationella anvisningarna och rekommendationerna som berör coronaviruset, till exempel utgående från hälsomyndigheternas instruktioner.