Nyheter

Månadens statistik: I Finland avviker utvecklingen av kostnaderna för utbildning per studerande från de andra OECD-länderna

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Statistik
I nästan alla OECD-länder utvecklades kostnaderna för utbildningen under åren 2012–2017 så att beloppet som användes per studerande ökade varje år. I Finland minskade ändå summan per studerande. År 2017 hade vi de lägsta utbildningskostnaderna per studerande i Norden, men de var ändå högre än genomsnittet bland OECD-länderna. Det här framgår av statistikrapporten Education at a Glance som publicerades av OECD i september.
Liitutaululle piirretty diagrammi

Ett sätt att jämföra kostnaderna för utbildningen i olika länder är att granska de årliga kostnaderna per elev eller studerande. I OECD:s statistik räknar man ihop kostnaderna för grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och högskoleutbildning. Med det här räknesättet var kostnaderna per studerande i Finland år 2017 ungefär 11 637 dollar, alltså 10 049 euro. Summan är den lägsta i de nordiska länderna, men en aning högre än de genomsnittliga kostnaderna i EU23- och OECD-länderna.

Alt-text: Stolpdiagram som åskådliggör de genomsnittliga kostnaderna per studerande år 2017 i Finland, de övriga nordiska länderna och Estland. I diagrammet syns också medeltalen för EU- och OECD-länderna. Kostnaderna i Finland är lägre än i de övriga nordiska länderna, men högre än i Estland och högre än medeltalet i EU- och OECD-länderna.

I övriga OECD-länder har kostnaderna ökat, i Finland har de minskat

I OECD:s rapport granskas även hur kostnaderna per studerande har utvecklats under perioden 2012–2017. I Finland har utvecklingen avvikit från de övriga OECD-länderna. I nästan alla OECD-länder ökade penningsumman som användes per studerande med i genomsnitt 1,3 procent per år. I Finland minskade däremot kostnader med 1,5 procent. Antalet studerande förblev så gott som detsamma, både i OECD-länderna i snitt och i Finland. 

Kostnaderna per studerande för högskoleutbildning ökade i OECD-länder med 0,4 procent per år, medan de i Finland minskade med i genomsnitt 2,7 procent. Kostnaderna minskade även i 12 andra länder, och orsaken var i de flesta fall att antalet studerande hade ökat. Det här förklarar ändå inte situationen i Finland, eftersom antalet studerande hos oss i medeltal ökade med 0,5 procent per år. 

Ländernas ekonomiska situation och kriser som en pandemi återspeglas på utbildningens finansiering

I Finland har man gradvis skurit ner i utgifterna för utbildningen sedan år 2011 och år 2015 fattades beslut om nya nedskärningar. Då nedskärningarna genomförts gradvis syns de inte direkt i OECD:s årliga rapporter. I den senaste rapporten som berör kostnaderna för år 2017 framgår de ändå tydligt.

Ländernas ekonomiska situation återspeglas på de satsningar som görs på utbildningen. Till exempel fick den ekonomiska recessionen som tog fart år 2008 många OECD-länder att strama åt finansieringen för utbildningen. Efter att den ekonomiska situationen blivit bättre efter år 2010 ökade också finansieringen i många länder igen. Finlands ekonomi återhämtade sig långsammare än genomsnittet.

Även oväntade faktorer såsom coronapandemin kan inverka på den ekonomiska situationen i länderna och på finansieringen av de offentliga tjänsterna. 

Enligt OECD:s publikation kan en åtstramad budget i bästa fall effektivera verksamheten, men nedskärningarna kan också försämra kvaliteten på utbildningen i en tid då det vore viktigt att satsa på utbildning. Det går ändå inte att utgående från storleken på kostnaderna dra direkta slutsatser om hur utbildningen ser ut i verkligen, utan det viktigaste är att finansieringen används på ett effektivt och verkningsfullt sätt. I rapporten konstateras också att många faktorer inverkar på kostnaderna per studerande, bland annat lärarnas löner, antalet timmar som ingår i undervisningsskyldigheten, pensionssystemet, antalet elever och lektioner, kostnaderna för undervisningsmaterial och lokaler samt utbildningsinriktningen (allmänbildande utbildning/yrkesutbildning). 

Education at a Glance är OECD:s statistikrapport som publiceras i september varje år och där man jämför olika delområden som hör till utbildning i OECD- och partnerskapsländerna. Utbildningsstyrelsen deltar i OECD:s arbete med att producera indikatorer för utbildningen samt i sammanställningen av rapportens uppgifter som berör Finland. 

De ekonomiska siffrorna i den senaste Education at a Glance-rapporten berör år 2017. Siffrorna som gäller ekonomin fås med en fördröjning, eftersom det är en långsam process att samla in uppgifter från alla 46 OECD- och partnerskapsländer, bland annat på grund av ländernas varierande statistikföringssystem. Uppgifterna om kostnaderna för utbildningen har i rapporten angetts i amerikanska dollar och de olika ländernas valutor har med hjälp av en köpkraftsparitet (PPP, purchasing power parities) omvandlats så att de har samma köpkraft.

Ytterligare information: Hanna Laakso (hanna.laaksonen[at]oph.fi)