Nyheter

Move!-mätningarna 2020: barnens och de ungas uthållighet har försämrats, den övriga fysiska funktionsförmågan på samma nivå som tidigare

Aktuellt Grundläggande utbildning Move! Gymnastik
Barns och ungas uthållighet har försämrats, men det har inte skett några betydande förändringar inom den fysiska funktionsförmågan på övriga delområden. Resultaten varierar dock landskapsvis. En stillasittande livsstil och ensidig fysisk aktivitet syns också i utmaningar gällande motorisk rörlighet. Bland annat dessa iakttagelser har gjorts om resultaten av Move!-mätningarna hösten 2020.
Piirros, jossa on lasten tennarit ja Move!-mittausten logo

De nationella Move!-mätningarna av den fysiska funktionsförmågan genomfördes bland eleverna i årskurserna 5 och 8 som en del av gymnastikundervisningen i den grundläggande utbildningen. Mätningarna består av sex delar som mäter uthållighet, snabbhet, styrka, rörlighet och grundläggande motoriska färdigheter samt perceptionsförmåga. Syftet med Move!-mätningarna är att uppmuntra och stödja eleverna i att ta hand om sin fysiska funktionsförmåga.

Höstens mätningar visar att uthålligheten har försämrats bland eleverna i årskurserna 5 och 8. Resultaten visar att uthålligheten hos en stor del av eleverna är på en nivå som eventuellt stör hälsan och funktionsförmågan och att eleverna kan ha svårt att klara av vardagliga funktioner utan att bli trötta. Uthålligheten mäts med skyttellöpning och resultatet visar att 41 % av flickorna i årskurs 5 sprang högst dryga 3 minuter, det vill säga 460 meter, och 45 % av pojkarna sprang högst 4 minuter, det vill säga 580 meter. Uthålligheten bland eleverna i årskurs 5 har försämrats redan under de senaste fem åren.

Inom de övriga delområdena som ingår i mätningen förblev resultaten ungefär på samma nivå som tidigare. Följderna av en stillasittande livsstil och enformig fysisk aktivitet har varit påtagliga i elevernas rörlighetsförmåga redan under flera år. Särskilt oroväckande är situationen bland pojkarna: till exempel klarar en fjärdedel av pojkarna i årskurs 8 inte av att sträcka på nedre ryggen i sittande ställning. Flickornas rörlighet är avsevärt bättre än pojkarnas.   

I mätningarna av magmuskelstyrka förbättrades ändå resultaten bland pojkarna i årskurs 8 i förhållande till tidigare. I fråga om den övriga muskelstyrkan och de motoriska färdigheterna har det inte skett några märkbara förändringar.   

Av Move!-mätningarnas resultat framgår att det finns regionala variationer. Till exempel var resultaten bland eleverna i årskurs 5 i huvudsak bättre än medianresultatet för hela landet i Birkaland, Mellersta Finland och Norra Österbotten, medan resultaten i Norra Karelen, Satakunta, Egentliga Tavastland och Lappland i huvudsak var sämre än genomsnittet.   

Coronaepidemin har medfört en avsevärd minskning i den fysiska aktiviteten bland barn och unga. Direktören för UKK-institutet, medicine doktor Tommi Vasankari är orolig över denna utveckling, eftersom den kan ha betydande negativa följder för befolkningens hälsa, i synnerhet i fråga om sådana riskgrupper för vilka den fysiska aktiviteten är ytterst viktig med tanke på hälsan och funktionsförmågan.   

- Fysisk aktivitet är en viktig faktor som stöder barnens och de ungas tillväxt och utveckling och främjar deras hälsa. En god fysisk funktionsförmåga uppnås genom att man rör på sig tillräckligt, säger Vasankari. 

Move!-resultaten utnyttjas på många sätt 

I den nationella datainsamlingen hösten 2020 fick man Move!-resultat av sammanlagt cirka 105 000 elever. För elever med en funktionsvariation genomfördes mätningarna på ett tillämpat sätt.

Move!-systemet är ett mångsidigt pedagogiskt verktyg vars syfte är att utveckla elevernas funktionsförmåga i grundskolorna. Med hjälp av mätningarna kan man tillsammans med eleverna konkret fundera på hur man kan upprätthålla och utveckla den egna fysiska funktionsförmågan. Resultaten av mätningarna fungerar som ett verktyg i diskussioner med elevens familj kring faktorer som stöder eller inverkar negativt på barnets eller den ungas ork, välbefinnande och lärande. Uppgifterna från Move!-mätningarna utnyttjas inom den fysiska fostran i den grundläggande utbildningen, men också inom skolhälsovården i de omfattande hälsoundersökningarna för eleverna i årskurserna 5 och 8. Resultaten används också inom statsförvaltningen, landskapen och kommunerna för att utveckla och följa upp åtgärder för att främja hälsan och välbefinnandet