Meddelanden

15 miljoner euro utlyses för att jämna ut följderna som de exceptionella förhållandena har haft för gymnasieutbildningen

Aktuellt Gymnasieutbildning Coronaviruset
Utbildningsstyrelsen har den 17 juni 2021 öppnat en ansökan om statsunderstöd för gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaepidemin har orsakat. Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i finansieringen av tilläggsresurser som behövs för undervisning, handledning och stödåtgärder. Understöd har utlysts till ett belopp av sammanlagt 15 miljoner euro.
Illustrationsbild,  studerande skriver vid pulpeten

Understödet riktas till repetitionsstudier och stödåtgärder för sådana studerande som man bedömer att på grund av coronaepidemin inte till fullo har uppnått de mål för kunnandet som har ställts upp i läroplansgrunderna. Understödet kan också användas för tilläggsresurser för att ordna stödet för lärande och studiehandledningen för de studerande.

Därtill kan understödet användas för att utöka handlednings- och stödtjänster som utbildningsanordnarna erbjuder, speciellt för sådana unga som har haft problem med orken eller det psykiska välbefinnandet eller som i övrigt är i en svagare ställning. Tjänsterna kan ordnas i samarbete med studerandevården och studerandehälsovården.

Coronakrisen har försvårat studierna för många gymnasiestuderande, då långa perioder med distansundervisning har medfört att stödet från läroanstaltsgemenskapen inte har funnits nära och de studerande ensamma har behövt kämpa med studierna. Vårt mål är att vi kan erbjuda de unga det stöd de behöver och att gymnasiestudierna inte avbryts eller äventyras för någon på grund av följderna av coronaepidemin, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Villkoret för att understödet kan beviljas är att riksdagen beviljar anslag för ändamålet i den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Understödet kan sökas av en utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. 

Ansökningstiden slutar 31.8.2021. Finansieringsbesluten fattas i september.

Gemensamt meddelande av Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet

Ytterligare information

Undervisnings- och kulturministeriet:

  • Överdirektör Petri Lempinen, tfn +358 29 533 0180, petri.lempinen [at] minedu.fi

Utbildningsstyrelsen:

  • Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn +358 29 533 1107, kimmo.koskinen [at] oph.fi
  • Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn +358 29 533 1524, teijo.koljonen [at] oph.fi
  • Undervisningsrådet Pamela Granskog (svenskspråkig utbildning) tfn +358 29 533 1688, pamela.granskog [at] oph.fi