Nyheter

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför skyldigheter också för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
I lagen om smittsamma sjukdomar ingår nya befogenheter och åtgärder med vilka man strävar efter att förhindra att coronaviruset sprids. Åtgärderna är i huvudsak bekanta från den redan gällande rekommendationen, men lagen bidrar till att det är förpliktande att vidta dem.
Flicka som håller upp sin intvålade tumme.

Riksdagen godkände 19.2.2021 lagen om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen (147/2021) trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen, och där det föreskrivs om åtgärder för att förhindra spridning av covid-19-pandemin, medför också skyldigheter för anordnarna av småbarnspedagogik och för utbildningsanordnarna inom alla utbildningsstadier och utbildningsformer. Paragrafen är i kraft fram till 30.6.2021.

Enligt paragrafen ska anordnarna av verksamheten se till att de som deltar i verksamheten har möjlighet att rengöra händerna och att de ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta. Rengöringen av utrymmen och ytor ska effektiviseras utöver det som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga. Enligt paragrafen ska en aktör som disponerar över utrymmen därtill ordna deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som det är möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

När det gäller användningen av lokalerna och hygienrutinerna inom småbarnspedagogik och utbildning har man hittills följt den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet gav 4.8.2020. Rekommendationen innehåller till stor del motsvarande åtgärder som skrivits in i den nya bestämmelsen och rekommendationen är också till många delar mer detaljerade än bestämmelsen, men den nya lagen medför att det är förpliktande att se till dessa åtgärder. Beslut om att se över rekommendationen tas senare.

Utbildningsstyrelsen ändrar sitt eget stödmaterial till de delar det behövs.