Nyheter

Distansstudier på andra stadiet och stöd för de studerandes välbefinnande

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronavirussituationen Coronaviruset
Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att den grundläggande utbildningens högre årskurser samt andra stadiets läroanstalter på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen styrs till att övergå till distansundervisning den 8–28 mars. På grund av epidemisituationen ordnar en del av läroanstalterna på andra stadiet redan nu undervisningen på distans, och därför medför beslutet om att övergå till distansundervisning i praktiken åtgärder endast för en del utbildningsanordnare. Utbildningsanordnarna beslutar om övergången till distansundervisning i enlighet med den lagstiftning som råder under normala förhållanden.
Vihkoja pöydällä

Fäst uppmärksamhet vid att stödja de studerandes välbefinnande och vid distansundervisningens kvalitet

Då coronaepidemin fortfarande pågår är det viktigt att se till de studerandes och personalens ork. Många studerande har deltagit i distansundervisning under långa perioder. Därför är det viktigt att utbildningsanordnaren fäster uppmärksamhet vid de studerandes jämlika rätt till undervisning och vid att stödja de studerandes välbefinnande.

Både utbildningsanordnarna och undervisnings- och handledningspersonalen ska se till att man aktivt och regelbundet är i kontakt med de studerande. Även samverkan mellan de studerande främjar lärandet, och studierna kan planeras så att de i så stor mån som möjligt bidrar till växelverkan mellan de studerande. Undervisnings- och handledningspersonalen bör fästa uppmärksamhet vid hur mycket studierna i sin helhet belastar de studerande, så att de studerande får tid att återhämta sig från studierna. 

Aspekter att beakta för att ordna distansundervisning som håller en hög kvalitet:

  • Undervisnings- och handledningspersonalen ska planera studieperioden så att det är möjligt att regelbundet hålla kontakt. De studerande kan arbeta självständigt, i smågrupper eller i större grupper. Kontakten och samarbetet mellan enskilda studerande och mellan grupperna förutsätter planering och att studierna struktureras.
  • Då man planerar i vilken mån och på vilka sätt man har kontakt med de studerande är det bra att ta hänsyn till de studerandes individuella styrkor och behov av stöd. Det är bra att fästa uppmärksamhet vid lärandet hos studerande i olika åldrar och vid utmaningar som gäller studierna och individuella livssituationer. Undervisnings- och handledningspersonalen ska aktivt följa med de studerandes behov av interaktion och vid behov öka kontakten till de studerande. 
  • Utbildningsanordnarna och lärarna ska i samarbete med andra aktörer planera de verksamhetssätt och rutiner med vilka man säkerställer att de studerande deltar i distansundervisningen och stöder deras studier. 
  • Lärarna stöder studierna tillsammans med den övriga personalen, till exempel studiehandledarna och speciallärarna. De studerande ska aktivt informeras om studerandevårdens tjänster. Undervisnings- och handledningspersonalen ska vid behov hänvisa de studerande till studerandevårdens tjänster.  
  • Undervisnings- och handledningspersonalen ska värna om sitt eget välbefinnande och sin ork så att de kan stödja de studerande i att uppnå sina mål. Utbildningsanordnaren ska för sin del sörja för personalens välbefinnande och ork.

Det rekommenderas att utbildningsanordnaren och läroanstalterna gör upp tydliga tidtabeller och informerar om hur och när handledarna och lärarna samt studerandevårdens personal kan nås. 

Undervisning och handledning ska erbjudas studerande som är försatta i karantän eller isolering. Undervisning och handledning ska i mån av möjlighet också erbjudas studerande som hör till en riskgrupp eller vars familjemedlemmar hör till en riskgrupp. Grupphandledaren eller studiehandledaren ska vid behov uppdatera studieplanen tillsammans med den studerande.

Även studerande som deltar i distansundervisning kan använda studerandevårdens tjänster på de sätt som det är möjligt att genomföra dem med beaktande av de rådande förhållandena.