Nyheter

Nu får också småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen förhandsinformation om enkätundersökningar

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
I fortsättningen kan anordnarna av småbarnspedagogik och förskoleundervisning med hjälp av webbtjänsten Datainsamlingar och digitala material kontrollera vilka undersökningsenkäter som planerats för deras verksamhetsområde och när. Förhandsinformationen hjälper anordnarna att reservera tid för att besvara enkäterna och satsa på kvaliteten på enkätsvaren.

Jatkossa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjät voivat tarkastella Tiedonkeruut.fi-palvelun avulla, mitä tutkimuskyselyitä heidän toimialalleen on tulossa ja milloin.

Tjänsten Datainsamlingar och digitala material lanserades i januari 2020 och har nu utvidgats till att även omfatta småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Tidigare har man i tjänsten kunnat söka information om datainsamlingar inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Med datainsamlingar avses undersökningsdata som bland annat myndigheter samlar in av en specifik målgrupp, till exempel genom elektroniska enkäter eller intervjuer.

Med hjälp av tjänsten kan anordnarna av småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt enheterna och personalen planera in när de borde svara på enkäter som berör det egna verksamhetsområdet. Information samlas in bland annat för att stödja utvecklingen av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

– Även organisationerna som genomför enkäterna har nytta av tjänsten. Med hjälp av tjänsten kan de undvika att en enkät genomförs kring samma ämne som en annan enkät eller samtidigt med en annan enkät. På det här sättet belastar inte heller deltagandet i enkäterna dem som arbetar inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, preciserar sakkunniga Tiina Komppa från Utbildningsstyrelsens enhet för informationstjänster.

Informationen kan utnyttjas mer effektivt

Webbtjänsten Datainsamlingar och digitala material upprätthålls av ett nätverk som koordinerar enkätinsamlingarna (*Tiedon hyödyntäminen -verkosto). Nätverkets medlemmar för in planerade enkäter i tjänsten och kartlägger möjligheterna till samarbete innan nya enkäter påbörjas.

En av nätverkets medlemmar, Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), testade tjänsten redan förra våren i första fasen av sin utvärdering gällande ledarskap inom småbarnspedagogiken.

– Tjänsten gör det lättare att kartlägga om vi kan använda redan befintlig information som en del av en nationell utvärdering av småbarnspedagogiken, säger utvärderingsexpert Tuomas Sarkkinen från NCU.

För att informationen ska kunna användas effektivt förutsätts ändå att så många som möjligt av organisationerna som genomför enkäter förbinder sig till att använda tjänsten och ansluter sig till nätverket, påminner Sarkkinen.

Kvaliteten på svaren ökar och svaren blir fler

Tjänsten Datainsamlingar och digitala material är en för allmänheten öppen tjänst där användaren kan söka efter information med ett sökord, en tidsperiod eller med namnet på en organisation som genomför enkäter. Uppgifterna i tjänsten uppdateras kontinuerligt.

– Tjänsten innehåller ändå inte forskningsdata, utan en länk till en nyhet eller rapport med mera information om materialet, tillägger Komppa.

Genom att enkäterna sammanställs i tjänsten och koordineras gemensamt med hjälp av den förbättras också informationens tillförlitlighet.

– Kvaliteten på enkätsvaren blir bättre och deltagandet i enkäterna ökar då man med tjänsten kan minska på antalet enkäter som överlappar varandra, bedömer Komppa.

* Till nätverket som koordinerar enkätinsamlingar (Tiedon hyödyntäminen -verkosto) hör undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos KTL, Institutet för hälsa och välfärd THL, Statistikcentralen, Finlands Kommunförbund, Finlands Akademi, Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet och Turun yliopisto.

Ytterligare information:

Sakkunnig Tiina Komppa
Informationstjänster, Utbildningsstyrelsen
tfn 0295 331 429
tiina.komppa [at] oph.fi

Är din organisation intresserad av att ansluta sig till nätverket som koordinerar enkätinsamlingar? Ta kontakt på adressen info [at] tiedonkeruut.fi.