Nyheter

Samarbete för en hållbar framtid

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Klimat Lärare och pedagogisk personal
Vad avses med ekologisk, ekonomisk, social eller kulturell hållbarhet? Vilken roll har småbarnspedagogiken och utbildningen för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling? Hur påverkar våra handlingar klimatet och de mänskliga rättigheterna? Hur kan lärarna och den övriga pedagogiska personalen eftersträva en hållbar framtid i sitt vardagliga arbete?
Tyttö halaa puuta

Finland har förbundit sig till FN:s handlingsprogram Agenda 2030 och till att uppnå programmets 17 mål för hållbar utveckling senast år 2030. Utbildningen har en nyckelroll när det gäller att uppnå FN:s mål inom Agenda 2030 och möjliggöra en hållbar framtid. Med hjälp av utbildning kan man stoppa utvecklingen mot ojämlikhet, stärka hälsan och välbefinnandet samt förbättra den sociala och ekonomiska hållbarheten. Kontinuerligt lärande och fritt bildningsarbete hjälper oss också att uppdatera vårt kunnande. Alla bör ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för framtiden. Bildning är en av de viktigaste värderingarna inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet och handlar om ett aktivt engagemang som möjliggörs med hjälp av kunskaper och färdigheter.

Hållbar utveckling är en del av en högklassig utbildning

Hur ser den framtid vi bygger upp slutligen ut? Det beror på hur fostran och undervisningen, utvecklingen och lärandet förverkligas i praktiken. För att man verkligen ska förbinda sig till en hållbar utveckling behövs lärande som förnyas; det behövs ändringar i värderingarna, attityderna, kunskaperna, färdigheterna och viljan. 

Hållbar utveckling finns med i grunderna för småbarnspedagogiken och de olika utbildningsstadierna, vilket också stöder genomförandet av målen för en hållbar framtid. Utöver målen för lärandet och kunskaperna och färdigheterna, påverkar utbildningen också värderingar, attityder och handlingar. Valen och handlingarna i vardagen i småbarnspedagogiken, skolan eller i läroanstalten ger uttryck för ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljön. Ekologiskt hållbara lärmiljöer och -situationer, inklusive lärandet i arbetslivet, stöder färdigheterna för hållbar utveckling, hjälper eleverna och de studerande att tillämpa det de lärt sig i det vardagliga livet eller i arbetslivet och ger dem möjligheter att vara delaktiga och aktiva. För det här behövs också samarbete med kommunala aktörer, företag, organisationer och familjerna.

Många av utmaningarna som berör hållbar utveckling är sektorsövergripande, komplexa och beroende av varandra. För att finna lösningar på utmaningarna och för att arbetet inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet ska ha ännu större effekt behövs samarbete med många olika aktörer. Vi människor är beroende av varandra på samma sätt som ett ekosystem behöver sina olika delar för att kunna fungera.

Stöd i det vardagliga arbetet

Utbildningsstyrelsen deltar i arbetet med att främja en hållbar utveckling och i att stödja det praktiska arbetet genom att publicera en handbok för hållbar utveckling. Handboken är utarbetad för sakkunniga inom utbildningsväsendet. I handboken behandlas vikten av hållbar utveckling, samtidigt som temat förankras i vardagen i småbarnspedagogiken och utbildningen. Handboken redogör för förhållandet mellan normer och handlingar och innehåller även konkreta åtgärdsförslag.

Utbildningsstyrelsen främjar förverkligandet av FN:s handlingsprogram Agenda 2030 inom sitt eget verksamhetsområde bland annat genom att ordna en serie webbinarier som delvis innehåller evenemang kring målen för Agenda 2030. Vi välkomnar dig att delta i webbinarierna och skapa en hållbar framtid.