Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar framtid


Handbok för att utveckla lärandet, verksamhetskulturen och vardagsrutinerna inom småbarnspedagogiken och utbildningen

Syftet med Utbildningsstyrelsens handbok för hållbar utveckling är att erbjuda experter och yrkespersoner inom fostrans- och utbildningssektorn – från småbarnspedagogiken till andra stadiet och det fria bildningsarbetet – information om hållbarhetens olika dimensioner och stöd för uppnåendet av dem.

Handboken belyser hållbar utveckling och innehåller även råd, material och fallexempel som kan utnyttjas i det egna fostrings- och undervisningsarbetet. Perspektiven kan även användas som underlag för värdediskussioner i den egna arbetsgemenskapen och med eleverna samt för annan konstruktiv dialog och som tankeväckare.

Vi önskar alla aktiva och optimistiska stunder på vägen till hållbarhet!

Varför nu och inte senare?

Situationen för hållbar utveckling i Finland

Situationen för hållbar utveckling i Finland

Hur ser situationen ut för den hållbara utvecklingen i Finland? Vad har vi lyckats med, var har vi misslyckats?

Hur vi tar vi oss i mål

Hur vi tar vi oss i mål

Hur går vi vidare, här i Finland och i världen?

Vi skulle inte vilja leva i en sådan tid

Vi skulle inte vilja leva i en sådan tid

Vilka önskningar och farhågor har barn och unga om år 2050?

Utbildningens betydelse för uppnåendet av en hållbar framtid

Utbildningens betydelse för uppnåendet av en hållbar framtid

Hur viktig är utbildningen som förutsättning för hållbar utveckling?

Skolorna visar vägen i sina lokalsamhällen

Skolorna visar vägen i sina lokalsamhällen

Kan skolorna påverka sin omgivning och samhället?

Framtidens megatrender som stöd för skolarbetet

Framtidens megatrender som stöd för skolarbetet

Hur kan framtidstänkandet stödja skolornas och läroanstalternas arbete?

Den globala dimensionen av hållbar utveckling

Den globala dimensionen av hållbar utveckling

Hur påverkar vår verksamhet i skolan klimatet, naturen eller de mänskliga rättigheterna?

Vad möjliggör en hållbar framtid?

De första stegen mot hållbarhet

De första stegen mot hållbarhet

Hurdana första steg mot hållbarhet kan vi ta i daghemmen, skolorna eller läroanstalterna?

Att leda förändring – hållbarhet som består

Att leda förändring – hållbarhet som består

Hur kan du som ledare åstadkomma en förändring som gör det möjligt att uppnå en bättre framtid?

Från utvärdering till utveckling

Från utvärdering till utveckling

Hur kan skolorna bedöma sin egen hållbara verksamhet och varför borde de göra det?

Lärmiljöns hållbarhet

Lärmiljöns hållbarhet

Hur kan olika lärmiljöer göras hållbara?

Ägarskap och delaktighet på hållbarhetsstigen

Ägarskap och delaktighet på hållbarhetsstigen

Varför är i synnerhet barns och ungas delaktighet viktig på skolornas hållbarhetsstig?

Från transformativt lärande till kompetens för framtiden

Från transformativt lärande till kompetens för framtiden

Hur bör lärandet förnyas inför en hållbar framtid och de behov av kompetens som den medför?

Program för hållbar utveckling

Program för hållbar utveckling

Vad har de nationella programmen att erbjuda för hållbar utveckling av fostran och utbildning?

Att skapa en hållbar läroanstalt

Att skapa en hållbar läroanstalt

Vad är receptet för en hållbar läroanstalt?

Grunderna styr stegen mot en hållbar framtid

Hållbar utveckling i läroplansgrunderna

Hållbar utveckling i läroplansgrunderna

Hur syns hållbar utveckling i planen för småbarnspedagogik och läroplansgrunderna?

En hållbar framtid som riktning för läroanstalternas värdegrund

En hållbar framtid som riktning för läroanstalternas värdegrund

Vad kan läroanstalterna fokusera på i sin värdegrund för att rikta in sig på framtiden på ett hållbart sätt?

Ekonomisk, social och kulturell hållbarhet

Ekonomisk, social och kulturell hållbarhet

Hur stödjer de mänskliga rättigheterna, jämlikhet och växelverkan den ekologiska hållbarheten? Varför måste vi värna om mänsklighetens fenomen?

Hur verksamhetskulturen ändras

Hur verksamhetskulturen ändras

Hur kan vi stärka hållbarheten i en barngrupp? Varför syns den hållbara förändringen fortfarande inte i skolornas verksamhetskultur?

Samarbete inom hållbar utveckling

Samarbete inom hållbar utveckling

Hurdant samarbete bör skolorna genomföra med arbetslivet, internationella experter eller högskolor?

Mångsidig kompetens i hållbar utveckling

Mångsidig kompetens i hållbar utveckling

Hur ska man närma sig så komplexa fenomen som hållbar utveckling eller mångsidig kompetens?

Hållbar utveckling som yrkeskompetens

Hållbar utveckling som yrkeskompetens

På vilket sätt sammanflätas hållbarheten med arbetslivets och yrkesutbildningens krav på kunnande?

Pedagogik som stödjer en hållbar framtid

Pedagogik som stödjer en hållbar framtid

Hurdan pedagogik stödjer barns och ungas orientering mot en hållbar framtid och hjälper dem att hitta sin egenmakt?

Svårt att få ordning på begrepp och praxis?

För att underlätta användningen av handboken har vi samlat centrala begrepp och goda praktiska exempel i handbokens artiklar på ett och samma ställe. Repetera begreppen för en hållbar framtid eller ta genvägen direkt till den praktiska omsättningen av en hållbar verksamhet i daghem, skolor och läroanstalter.
Kestävän kehityksen käsitteet ja määritelmät
Vad var nu igen Agenda 2030? Och vilka saker ingår i social hållbarhet?
Käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta
Hurdana fallexempel eller uppgifter för den hållbara skolan finns det redan?

Handbokens författare

Innehållet i handboken är skrivet av experter inom hållbar utveckling samt lärare, pedagogisk personal och andra yrkesutbildade inom utbildningssektorn som arbetar med ämnet. Skribenten eller upphovsmannen anges i anslutning till varje artikel eller innehåll.
Handbokens huvudredaktörer är undervisningsrådet Hanna Pohjonen och projektarbetaren Anjuli Korhonen från Utbildningsstyrelsen. I Utbildningsstyrelsens redaktion ingick också undervisningsråden Kati Mikkola, Anne Liimatainen och Santeri Suvanto.
HANDBOKENS REFERENSUPPGIFTER
Pohjonen, H., Korhonen, A., Mikkola, K., Liimatainen, A., Suvanto, S. (red.). Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/fi/kestava-tulevaisuus. Publicerad: 11.5.2021. Hämtad: datum.
REFERENSER TILL ENSKILDA ARTIKLAR
*Artikelförfattarens namn*. *Artikelns rubrik*. I Kestävä tulevaisuus (red. Pohjonen, H., Korhonen, A., Mikkola, K., Liimatainen, A., Suvanto, S.). Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/fi/kestava-tulevaisuus. Publicerad: 11.5.2021 (om uppdaterad, datum för uppdatering). Hämtad: datum.