Nyheter

Utbildningsexporten syns redan i destinationsländerna och även i Finland

Utbildning och examina Yrkesutbildning Utbildningsexport
Sedan 2017 har andra stadiets yrkesinriktade examina eller delar av dem exporteras till olika delar i världen. Till nätverket inom försöken med utbildningsexport ingår elva utbildningsanordnare och exporten riktar sig till sju olika länder. I utredningen om effekterna av försöket på utbildningsexport beskrivs hur mångsidigt exporten av examina inverkar i destinationsländerna på både organisationer som genomför utbildningsexport och på dem som köper utbildningstjänster samt de studerande.
Kuvituskuvassa kiinalainen koululuokka valmistujaiskuvassa
22 studerande från Shanghai fick ett finskt examensbetyg för sina studier i marknadsföringskommunikation. Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör på Utbildningsstyrelsen, delade ut betygen i samband med sin resa till Kina 2018.

Utbildningsstyrelsen inledde år 2017 ett försök med utbildningsexport som kommer att fortsätta till slutet av 2021. I försöket söker man efter sätt att göra det möjligt att genomföra yrkesinriktade examina i länder utanför EU och EES i enlighet med det finska examenssystemet. Väsentligt med utbildningsexporten är att sträva efter ekonomisk vinst.

I maj publicerades en rapport om effekterna av utbildningsexporten. Rapporten ”Osaamista, yrittäjyyttä, uusia urapolkuja” (som endast publicerats på finska) genomfördes i ett projekt som koordinerar försöket med utbildningsexport (VETFI). Rapporten sammanställer erfarenheter av examenexport av sju utbildningsanordnare och två företag inom utbildningsexport som tidigare som inlett sin exportverksamhet senast under året 2020. Destinationsländerna för examensexporten var Sydkorea, Indien, Kina, Qatar, Saudiarabien, Uganda och Ryssland. Då rapporten genomfördes hade 86 personer genomfört examen och 308 delexamen.

 

Det finns en efterfrågan på finsk yrkesutbildning

Även om den finländska kompetensinriktade yrkesutbildningen ofta skiljer sig mycket från destinationsländernas system. Utifrån studerande- och kundrespons får man i examensexporten imponerande resultat, säger projektchef Kirsi Koivunen.

Koivunen, som arbetar på Gradia, var ansvarig för genomförandet av rapporten. Hon nämner att alla sakkunniga, som deltog i försöket med utbildningsexport och export av examina, berättade att deras uppskattning av finsk yrkesutbildning ökat under försöket.

Den finska yrkesutbildningen var speciellt tydlig i de genomföranden som riktade sig till personer i arbetslivet. I destinationsländerna utvecklade studeranden bland annat verksamhetsmodeller och arbetssätt på sina egna arbetsplatser. Denna typ av utbildning väcker intresse, eftersom en yrkesutbildning som utvecklar ett samarbete mellan utbildningsområdet och arbetslivet fortfarande är nytt i många destinationsländer.

De som deltog i den finska examensutbildningen upplevde att deras kunskaper och praktiska färdigheter hade stärkts och att deras karriärplaner hade blivit tydligare. För en del har genomförandet av en examensutbildning lett till företagande och en bättre inkomst.

 

Exporten av examina syns i utbildningsanordnarnas vardag

Exporten av utbildning och examina är utmanande, men belönar också utbildningsanordnarna. Att inleda en utbildningsexport är tidskrävande och kan ha krävt av utbildningsanordnarna bolagiseringsarrangemang. Det ansågs vara positivt att uppgifter inom utbildningsexporten öppnar nya karriärstigar för personalen. Kunnande som förvärvats utomlands kan användas även i den egna arbetsgemenskapen. Erfarenheterna man fått uppmuntrar så väl kolleger som studerande till internationalisering och att modigt använda nya pedagogiska lösningar i undervisningsarbetet även i den egna läroanstalten.

De som deltar i utbildningsexporten får rikligt med information och erfarenhet som utbildningsanordnarna kan använda för att utveckla sin verksamhet. Erfarenheter kunde även i större utsträckning.

 

Mer information

  • Mer information om rapporten ger projektchef Kirsi Koivunen, Gradiasta kirsi.koivunen [at] gradia.fi
  • Mer information om försöket med utbildningsexport  ger undervisningsrådet Hanna Autere  hanna.autere [at] oph.fi