Nyheter

Utbildningsstyrelsen har gjort preciseringar i läroplansgrunderna som berör elevhandledningen i den grundläggande utbildningen

Aktuellt Grundläggande utbildning Utvidgandet av läroplikten
Utbildningsstyrelsen har preciserat föreskrifterna som gäller ordnandet av elevhandledning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. I fortsättningen ska utbildningsanordnaren i läroplanen även besluta och beskriva hur den intensifierade personliga elevhandledningen ordnas samt hur den fortsatta handledningen inför studier efter den grundläggande utbildningen ordnas inom elevhandledningen. Preciseringarna är kopplade till utvidgningen av läroplikten och de lokala läroplanerna som preciseras utifrån dem ska tas i bruk i skolorna från och med 1.8.2021.
Opettaja ja oppilaita tietokoneen ääressä.

Preciseringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen berör kapitel 15.4.19, Elevhandledning och kapitel 1.4, Uppgörandet av den lokala läroplanen och centrala beslut gällande undervisningen.

Utbildningsanordnaren ska i handledningsplanen beskriva elevhandledningens struktur, förfaringssätt, arbets- och ansvarsfördelning, arbete i sektorsövergripande nätverk, samarbete mellan hemmet och skolan i frågor som gäller handledning, samarbete med arbetslivet samt arrangemang för arbetsorientering. Som nya tillägg ska utbildningsanordnaren därtill beskriva den intensifierade personliga elevhandledningen och den fortsatta handledningen inför studier efter den grundläggande utbildningen.

Intensifierad personlig elevhandledning

I och med att läroplikten utvidgas ska eleverna efter den grundläggande utbildningen antingen söka till utbildning på andra stadiet för att avlägga en examen, till en utbildning som förbereder för utbildning på andra stadiet eller till någon annan utbildning som avses i läropliktslagen. Om en elev behöver stöd i anslutning till ansökan till fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen har hen rätt att i årskurserna 8 och 9 utöver elevhandledning även få intensifierad personlig elevhandledning enligt sina behov. Den intensifierade personliga elevhandledningen ska fokusera på att utveckla elevens färdigheter för fortsatta studier samt att vägleda eleven till lämpliga fortsatta studier.

Det är i första hand elevhandledaren som bedömer behovet av intensifierad personlig elevhandledning.

Handledningen som berör fortsatta studier ska påbörjas i tillräckligt god tid. I planeringen ska man ta hänsyn till elevens individuella förutsättningar, behovet av stöd för lärande och studier samt vilka sysselsättningsutsikter utbildningen ger möjlighet till. Målet är att varje elev ska få en plats vid fortsatta studier, där eleven fortsätter fullgöra läroplikten efter den grundläggande utbildningen.

Handlednings- och tillsynsansvaret upphör för anordnaren av grundläggande utbildning då den läropliktiga inleder sina studier vid följande läroanstalt. Samtidigt överförs handlednings- och tillsynsansvaret till följande utbildningsanordnare. Om en läropliktig ännu saknar en studieplats efter sommaren, ska utbildningsanordnaren meddela om detta till den ungas boendekommun, varefter ansvaret för handledningen och tillsynen överförs på kommunen.

Utbildningsstyrelsen ordnar webbinarier om intensifierad elevhandledning under våren

Under våren ordnar Utbildningsstyrelsen fem webbinarier kring handledning och läroplikten. Länkarna till webbinarierna hittar du i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender. Webbinarierna ordnas via Teams och högst 360 personer kan delta i respektive webbinarium. Webbinarierna spelas in.

Ytterligare information:
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn
029 5331601
Undervisningsrådet Riia Palmqvist, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 5331668