Nyheter

Vi strävar efter att på alla sätt lugna arbetssituationen på fältet

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
Pressen på de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn har varit stor under hela coronapandemin. Det är viktigt för samhället att de som arbetar med undervisning och utbildning mår bra för att man ska kunna stödja barnens och de ungas välbefinnande. Budskapen om trötthet och brist på ork är oroväckande. Utbildningsstyrelsen har under hela pandemins gång strävat efter att ge arbetsro åt fältet för att sköta den akuta situationen.
En lärare står i skolans korridor med ryggen mot kameran

─ Det har varit mer utmanande än väntat att lugna arbetssituationen på fältet, eftersom småbarnspedagogikens och utbildningssektorns verksamhetsområde är så omfattande och mångfacetterat. Coronatiden har också sammanfallit med flera större utbildningsreformer, och vi har behövt sörja för att verkställa dem. Till följd av specialarrangemangen som coronapandemin har gett upphov till är det också möjligt att lärarnas arbete har hopat sig till exempel på grund av egen frånvaro. Skolorna och lärarna får också känna av en hel del förväntningar och press från samhället, vilket ytterligare ökar belastningen, säger generaldirektör Minna Kelhä.

Som en första åtgärd har vi senarelagt olika utvecklingsåtgärder, höranden och verksamhet som involverar fältet. De genomförda åtgärderna är rätt så små och löser som sådana inte problemet, men de är åtgärder som vi snabbt har kunnat vidta. Samtidigt vill vi höra de yrkesverksamma och vidareutveckla småbarnspedagogiken och utbildningen i Finland tillsammans med dem, och därför kan och vill vi inte inhibera allt planerat samarbete. Vi strävar ändå efter att samarbetet både nu och i fortsättningen ska genomföras på ett ändamålsenligt och enkelt sätt, för att så många som vill ska ha möjlighet att delta. 

Det är ändå utmanande att lugna arbetssituationen på fältet eftersom det finns flera aktörer i samhället som med sin verksamhet samtidigt påverkar vardagen för de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn: Beslut som berör finansieringen är politiska beslut som fattas på nationell och lokal nivå. Ändringar i lagstiftningen och därtill hörande tidsplaner är också politiska frågor. Utbildningsstyrelsens deltagande i det här arbetet berör i första hand utbildningsanordnarna, eftersom vi ansvarar för att verkställa lagstiftningsreformerna genom grunderna för planen för småbarnspedagogik och läroplans- och examensgrunderna samt med olika stödmaterial. På lokal nivå beslutar man hur arbetet ska organiseras, hur resurserna ska fördelas i praktiken och hur de nationella riktlinjerna ska tillämpas. 

Hur det administrativa arbetet ska genomföras, till exempel förfaranden kring dokumentation, fastställs i lagstiftningen, läroplans- och examensgrunderna samt på lokal nivå. Därtill deltar även många olika aktörer i arbetet med att genomföra olika datainsamlingar som berör de yrkesverksamma samt barnen och de unga.

 ─ Det är frågan om en väldigt stor helhet, och vi har inte befogenheter att besluta hur den byggs upp, men vi kommer för vår egen del, tillsammans med aktörerna vars arbete berör vardagen på fältet, att fortsätta lyfta fram vikten av att ge de yrkesverksamma arbetsro och tillsammans diskutera hur vi kan förbättra situationen. Därtill är det skäl att överväga om det vid behov är möjligt att till exempel förenhetliga dokumentationsskyldigheterna på nationell nivå. Vi inleder diskussionerna kring detta så snart som möjligt, säger Kelhä.

Arbetet för dem som arbetar på fältet är en kontinuerlig växelverkan med barnen och de unga. Coronapandemin har påverkat orken hos eleverna och de studerande och allt fler mår dåligt, vilket även belastar dem som arbetar inom utbildningssektorn. Därför planerar vi åtgärder för att förbättra välbefinnandet för såväl barnen och de unga som för de yrkesverksamma. Stödmaterial som berör välbefinnandet finns redan nu på våra sidor som gäller återhämtningen från coronapandemin. Vi berättar mer om övriga stödåtgärder så fort helheten färdigställs.