Meddelanden

17 miljoner euro har beviljats i specialunderstöd till gymnasieutbildningen med anledning av coronapandemin

Aktuellt Gymnasieutbildning Coronavirussituationen
Med statsunderstödet understöds undervisningen och elevhandledningen samt välbefinnandet bland de studerande.
Joukko yläkouluikäisiä oppilaita istumassa koulun portailla

Utbildningsstyrelsen har beviljat totalt 17 miljoner euro i statligt specialunderstöd till anordnare av gymnasieutbildning. Understöd söktes för bland annat stödundervisning, undervisning i smågrupper, repetitionskurser och anordnande av kompletterande studieavsnitt. Understöd beviljades 152 anordnare av gymnasieutbildning.

Med statsunderstödet understöds åtgärder som behövs för att åtgärda effekterna av den utdragna coronapandemin i gymnasierna. Statsunderstödet kan till exempel användas för att anordna undervisning och specialundervisning, stärka handledningen av de studerande, åtgärda brister i de studerandes kunnande eller för gemensamt eller individuellt stöd för de studerandes välbefinnande.

Målet är att förbättra de gymnasiestuderandes förutsättningar att fortsätta sina studier i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan samt att stödja dem i förberedelserna inför studentexamen och övergången till fortsatta studier.

– Det kommer att ta lång tid att åtgärda konsekvenserna av coronapandemin i samhället. Det är viktigt att vi tilldelar resurser för detta. Genom att stärka stödet för lärandet och handledningen kan vi försäkra oss om att vi har möjlighet att hjälpa unga klara sig genom den här svåra tiden och vidare i livet. Alla unga har rätt att må bra, säger undervisningsminister Li Andersson.

Behovet av stöd kan variera regionalt

Sedan våren 2020 har undervisningen och handledningen i gymnasiet vid behov ordnats med exceptionella arrangemang. Det har kunnat förekomma stora regionala skillnader och skillnader på gymnasienivå i undervisningsarrangemangen under coronapandemin. Tack vare lärarnas och de studerandes goda digitala kompetens samt tillgången till digital utrustning och digitala läromedel, har det inom gymnasieutbildningen funnits möjligheter att ordna undervisningen och handledningen på alternativa sätt under pandemin. Trots det här kan avsaknaden av närundervisning och -handledning ha orsakat utmaningar för den normala utvecklingen av de studerandes kunnande.

Exceptionella undervisningsarrangemang som har pågått en längre tid har medfört ett ökat behov hos de studerande att repetera studierna. Många studerande behöver också mera stöd än tidigare i att planera och strukturera sina studier, säger Petri Lehikoinen, chef för enheten gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete vid Utbildningsstyrelsen.

Gymnasieutbildningen har även under tidigare år beviljats specialunderstöd med anledning av coronapandemin. År 2020 beviljades totalt 17 miljoner euro i understöd och år 2021 totalt 15 miljoner euro.

Det aktuella understödet innebär i genomsnitt cirka 190 euro tilläggsfinansiering per studerande. Understödet beviljades av tilläggsanslaget i den andra tilläggsbudgeten för 2022.

Mer information:

  • Undervisningsrådet Pamela Granskog, fornamn.efternamn(at)oph.fi, +358 29 533 1688