Nyheter

De nya grunderna för läroplanen för integrationsutbildning betonar delaktighet och handledning

Aktuellt Grundläggande utbildning Integration Utbildning för invandrare Läroplan
Utbildningsstyrelsen har publicerat de nya grunderna för läroplanen för integrationsutbildning. Grunderna träder i kraft inom utbildning som inleds efter 1.8.2022.
Aikuiset perusopetuksessa.

I grunderna ligger betoningen starkare än tidigare på språkmedveten undervisning och på att ta till vara och utnyttja de studerandes språkkunskaper. Centrala förnyelser i grunderna är också att handledning och individuell karriärhandledning får en allt större roll och att mångsidig kompetens är en del av utbildningens innehåll.

Syftet med integrationsutbildningen för vuxna invandrare är att främja utvecklingen av kunskaperna i svenska eller finska samt andra färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet. Målet är att stödja den studerandes möjligheter till sysselsättning eller övergång till fortsatta studier.

– Utbildningen skapar också på ett bredare plan förutsättningar för de studerandes välbefinnande och deras jämlika ställning i samhället samtidigt som den ökar de studerandes delaktighet, berättar undervisningsrådet Katri Kuukka.

Utbildningens innehåll grundar sig på språkfärdigheter och kommunikationsfärdigheter, samhälls- och arbetslivsfärdigheter, handledning som stöder den studerande samt stöd för studier och lärande. Innehållen i utbildningens olika delområden, språkliga färdigheter och kommunikationsfärdigheter samt samhälls- och arbetslivsfärdigheter, är sammankopplade med varandra.

 – Syftet är att den studerande även får sådana språkliga färdigheter som hen behöver för studier och arbetsliv, förklarar Kuukka.

Utbildningsstyrelsen erbjuder stöd för implementeringen

Utbildningsanordnarna gör upp sin egen läroplan utifrån de nya grunderna. Utbildningsstyrelsen stöder implementeringen av grunderna för läroplanen genom informationsstyrning, fortbildningar på finska och svenska samt nätverkssamarbete. Som en del av stödet för implementeringen utarbetar Utbildningsstyrelsen ett sammandrag av läroplansgrunderna som översätts till flera språk. I mars och april ordnas webbinarier för att stödja implementeringen av grunderna. Läs mer om webbinarierna och hur man anmäler sig via länken i slutet av nyheten.

Grunderna för integrationsutbildningen publiceras också i tjänsten eGrunder. Användningen av eGrunder stöder utbildningsanordnaren i uppgörandet av den egna läroplanen. Utbildningsstyrelsen ordnar webbinarier om användningen av läroplansverktyget i eGrunder. Närmare tidpunkter för webbinarierna publiceras i eGrunder under våren.

De svenskspråkiga grunderna för läroplanen för integrationsutbildning publiceras i början av vecka 9.

Ytterligare information

  • Undervisningsrådet Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi
  • Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, sonja.hyvonen [at] oph.fi