Nyheter

Känner du till ditt ansvar – Som vuxen bär du ansvaret för att känna igen och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Lärare och pedagogisk personal
Mobbning och ensamhet till följd av mobbning är fortsättningsvis ett oroväckande vanligt fenomen bland barn och unga. Utbildningsstyrelsen har producerat en videoserie för personal inom småbarnspedagogik och utbildning samt vårdnadshavare som hjälper dem känna igen mobbning, trakasserier, diskriminering och våld som drabbar barn och unga och ingripa på ett sätt som bidrar till säkerhet och välmående. En del av videorna lämpar sig även för att användas tillsammans med studerandena och eleverna.
Sä nej till allt våld

I Institutet för hälsa och välfärds enkät Hälsa i skolan 2021 uppgav en fjärdedel av flickorna att de ganska ofta eller hela tiden känner sig ensamma. Var tionde pojke uppgav sig känna sig ensam. Bakomliggande faktorer vid ensamhet är ofta mobbning och diskriminering.
Utbildningsstyrelsens videoserie presenterar ansvarsområden och sätt att känna igen, förebygga och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld.

Det är viktigt att personalen inom småbarnspedagogiken och utbildningen samt vid läroanstalterna uppmuntrar barn och unga att berätta för vuxna om mobbning och skadlig maktutövning. Vuxna är skyldiga att tillsammans ingripa och se till att mobbningen, trakasserierna, diskrimineringen eller våldet upphör.

–Det är viktigt att lära sig känna igen hur mobbning, trakasserier, diskriminering och våld kan se ut och hur barnets eller den ungas beteende kan förändras till följd av detta. För att hitta en lösning på situationen måste man i ett tidigt skede inkludera parternas vårdnadshavare, säger Riina Länsikallio, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen.

Varje barn och ung person har rätt till en trygg lärmiljö

I och med lagändringarna som trädde i kraft 1.8.2022 är lärare, rektorer och föreståndare skyldiga att meddela vårdnadshavare vid misstanke om mobbning, trakasserier, diskriminering eller våld i lärmiljön eller under skolvägen. Skyldigheten omfattar förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, utbildningen som handleder för examensutbildning och den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för vuxna.

Inom småbarnspedagogiken och i skolorna och läroanstalterna ska det finnas gemensamt överenskomna planer för hur personalen och vårdnadshavarna ska agera när man upptäcker eller får höra om att ett barn eller en ung person utsatts för mobbning, trakasserier, diskriminering eller våld. Lika viktigt är det att se till att det osakliga beteendet upphör.

– I skolorna och vid läroanstalterna är det rektorn som bär ansvaret, inom småbarnspedagogiken föreståndaren. De ser till att man agerar enligt de överenskomna tillvägagångssätten och att personalen har möjlighet att i praktiken ingripa på ett sätt som är lämpligt med tanke på barnens eller de ungas ålder och utvecklingsnivå, säger Länsikallio.

Videoseriens experter presenterar sätt att skapa en tryggare lärmiljö

För videoserien i tio delar har flera olika experter intervjuats. I videorna medverkar även barn och unga.

Teman som behandlas är bland annat sociala färdigheter, förebyggande av våld, sexuella trakasserier bland unga, sätt att ingripande vid diskriminering och samarbete med vårdnadshavare och myndigheter i arbetet med att motverka mobbning, trakasserier, diskriminering och våld.

Den första delen i videoserien är Känner du till ditt ansvar - Att förebygga ensamhet och skapa en tryggare miljö i skolor och läroanstalter samt inom småbarnspedagogiken

Känner du till ditt ansvar - Att förebygga ensamhet och skapa en tryggare miljö i skolor och läroanstalter samt inom småbarnspedagogiken.

Alla avsnitt är textade på finska, svenska och engelska. Vissa av dem kommer även att översättas till andra språk. Videorna kan ses på Utbildningsstyrelsens YouTube-kanal.

Videorna är material från webbplatsen för förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld, som är under arbete vid Utbildningsstyrelsen. Materialet har en egen logotyp ”Ei kaikelle väkivallalle” (Nej till allt våld) och hashtaggen #EiKaikelleVäkivallalle. Webbplatsen lanseras i början av 2023 och ingår i undervisnings- och kulturministeriets och den nationella barnstrategins åtgärdsprogram.

Ytterligare information

Utbildningsstyrelsen, specialsakkunnig Riina Länsikallio, riina.lansikallio [at] oph.fi, tfn 029 533 1088