Var uppmärksam på mobbning och visa att du bryr dig om

Blogg
Grundläggande utbildning
Vuxna lägger ofta inte märke till mobbning i skolorna och läroanstalterna. Genom att lyssna och diskutera kan man skapa en atmosfär som inte accepterar mobbning och där eleverna vågar berätta om mobbning som de sett eller blivit utsatta för.

Eeva-Liisa Markkanen, Niina Rumpu och Riina Länsikallio

Eeva-Liisa Markkanen, Riina Länsikallio och Niina Rumpu
På bilden fr.v. Eeva-Liisa Markkanen och Riina Länsikallio. På bilden också Niina Rumpu via distansförbindelser.

Mobbningen har minskat under de senaste årtiondena, men fortfarande upplever 6–8 procent av eleverna mobbning varje vecka i skolan. Mobbning inverkar även på hela skolgemenskapens välbefinnande och på trivseln för alla elever i skolan. Utmanande för skolornas mobbningsförebyggande arbete är att de vuxna inte får veta om mobbningen. Enligt THL:s enkät Hälsa i skolan (2021) hade endast en tredjedel av eleverna i åttan och nian, som varit med om en mobbningssituation i skolan, berättat om det inträffade för någon av de vuxna i skolgemenskapen.

För unga i de högre årskurserna är det väldigt viktigt att vara en del av gruppen och inte visa sig sårbar för kompisarna. Därför kan man känna skam för att bli mobbad. Att berätta om indirekt, diskret mobbning är ofta också utmanande för den unga: hur ska man föra saken på tal, om det inte är frågan om enskilda gärningar som specifikt går att beskriva, utan det mera handlar om en obestämd och otrevlig känsla av att inte bli inkluderad av de andra jämnåriga? Rädslan av att situationen kan bli värre av att man berättar för någon kan också hindra en utsatt elev från att berätta om situationen. En elev som har sett mobbning kan också vara rädd för att det finns en risk för att hen själv blir mobbad.

Tydliga metoder och gemensamt överenskomna verksamhetsmodeller skapar tillit

Eftersom mobbningen ofta förblir oupptäckt i gemenskapen, är det av största vikt för ett lyckat mobbningsförebyggande arbete att man skapar en positiv växelverkan och tillit mellan eleverna och lärarna, samt främjar elevernas delaktighet. Interaktionen mellan barn och unga tar sig uttryck på ett annat sätt bland eleverna än för de vuxna. De vuxna i skolan får inte automatiskt kännedom om faktorer som påverkar atmosfären och konflikter som blossat upp på sociala medier. Det är inte alltid lätt att skilja mellan mobbning och enskilda konfliktsituationer eller kränkande beteende. Om man inte ingriper i det kränkande beteendet kan det leda till återkommande mobbning. Mobbningsspiralen ska brytas genast från början.

Mobbning är ett gruppfenomen som handlar om skadlig maktutövning gentemot en person. Gruppens medlemmar har en avgörande roll för om mobbningen kan fortgå eller om den upphör. Skolans personal och en attityd som fördömer mobbning är av stor betydelse för om det förekommer mobbning och för hur barnen stöder en klasskamrat som blivit mobbad. Av den här orsaken är det viktigt att åtgärderna för att förhindra mobbning riktar sig till hela skolgemenskapen. För att åtgärderna för att förhindra mobbning ska ge konkreta resultat är det viktigt att alla förbinder sig till det mobbningsförebyggande arbetet. Eleverna ska känna att de vuxna har vilja och metoder för att ingripa i situationen.

Med hjälp av forskningsbaserade verksamhetsmodeller kan man påverka utvecklingen av en positiv atmosfär och förebyggandet av mobbning. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har påbörjat en utvärdering där man granskar mobbningsförebyggande metoder som används i den grundläggande utbildningen. Med utvärderingen tar man fram information för skolorna och vårdnadshavarna om hur fungerande metoderna är i vardagen i skolan, vilka resultat man får med hjälp av dem och vilka fungerade verksamhetssätt det finns för att förebygga och ingripa i mobbning.

Ställ frågor, lyssna, ta reda på och följ med situationen

Det är viktigt att förstå hur allvarligt fenomen mobbning är. Mobbning skadar självkänslan hos den mobbade och hens tillit till andra människor. Mobbning kan lämna djupa spår hos den som blivit utsatt och kan påverka även senare i livet, till exempel i form av svårigheter med sociala relationer. För att inga barn och unga ska behöva bli utsatta för mobbning krävs verktyg och information om mobbningsförebyggande arbete. För det här ändamålet utarbetar Utbildningsstyrelsen webbsidor om förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Webbsidorna publiceras i slutet av år 2022 och ska fungera som stöd för att identifiera och förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering, hatretorik och våld som riktar sig mot barn och unga. På sidorna sammanställs information, anvisningar och modeller för förebyggande arbete, ingripande och uppföljning.

Mobbning får inte vara ett fenomen som automatiskt är en del av barnens och de ungas värld, utan det behövs kontinuerligt arbete för att förhindra mobbning. Efter att en mobbningssituation har utretts är det ytterst viktigt att följa upp situationen och se till att mobbningen upphör och att de olika parterna får hjälp.

Var och en har rätt att känna sig accepterad i skolgemenskapen och känna att man är en del av gruppen. Även alla vi lärare och övrig pedagogisk personal har en viktig roll i att förmedla attityder; genom att ställa frågor, bemöta och lyssna kan vi tydligt visa barnen och de unga att det inte är acceptabelt att på något sätt såra och mobba andra.
 

Ytterligare information:

  • Eeva-Liisa Markkanen, eeva-liisa.markkanen [at] karvi.fi och Niina Rumpu, niina.rumpu [at] karvi.fi, NCU
  • Riina Länsikallio, riina.lansikallio [at] oph.fi, Utbildningstyrelsen

Skribenter

Eeva-Liisa Markkanen
Niina Rumpu
Riina Länsikallio
Riina Länsikallio
Utbildningsstyrelsen