Nyheter

Över en femtedel av alla internationella högskolestuderande lämnar landet kort efter examen

Aktuellt Prognostisering Utveckling av utbildningen
Möjligheterna för internationella studerande och personer med utländsk bakgrund att hitta sysselsättning i Finland försvåras av bristande kunskaper i de inhemska språken, utbildning och arbetserfarenhet som är olämplig för den finländska arbetsmarknaden samt brist på nätverk som stöder sysselsättning. I en utredning som beställts av Utbildningsstyrelsen granskas hur utvecklingen av invandringen och befolkningen med främmande språk som modersmål påverkar arbetsmarknaden och utbildningen.
iloisia nuoria aikuisia keskustelemassa tapahtumassa

Arbetskraftsbristen i Finland väntas bli värre när arbetskraften pensioneras och nativiteten minskar. Regeringen har haft som mål att öka den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen så att företagen hittar tillräckligt med kunnig arbetskraft och Finlands livskraft och den offentliga ekonomin stärks.

Antalet personer i arbetsför ålder har minskat på 2010-talet. Utan inflyttningsöverskottet från utlandet skulle befolkningen i arbetsför ålder ha minskat betydligt mer. Enligt befolkningsprognoserna kommer utvecklingen till följd av befolkningen med främmande språk som modersmål och invandringen att förbli måttlig även under de kommande decennierna.

I en utredning som beställts av Utbildningsstyrelsen har man granskat hur invandringen och befolkningen med främmande språk som modersmål har utvecklats i Finland och hur detta syns på arbetsmarknaden. Utredningen ger också förslag på hurdana åtgärder som krävs av arbetsgivarna, servicesystemet och samhället för att sysselsätta arbetskraft som redan bor i Finland eller utländsk arbetskraft.

Med en person med främmande språk som modersmål avses en person vars modersmål är något annat språk än finska, svenska eller samiska. En person med främmande språk som modersmål kan alltså vara finsk medborgare.

En femtedel av alla internationella högskolestuderande lämnar landet kort efter examen

Arbete, familj och studier är de vanligaste orsakerna att flytta till Finland. År 2021 kom det in fler ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete än någonsin tidigare.

Enligt utredningen har man som en utmaning för invandring identifierat rutinerna för arbetstillstånd samt att det är komplicerat och tar lång tid att få ett uppehållstillstånd på grund av arbete.

Man har vidtagit åtgärder för att främja den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen, och arbetet fortsätter. Exempelvis har nationella mål ställts upp i färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring, som publicerades 2021. Även lagen om uppehållstillstånd för studerande har förnyats.

– Kommunerna, NTM-centralerna, läroanstalterna, arbetsgivarna och andra nationella aktörer har en viktig roll i att locka kunnig arbetskraft till Finland, säger Laura Jauhola, projektchef för utredningen.

Alla stannar inte heller i Finland. Enligt utredningen är det också viktigt att fundera på hur man genom stöd för integration kan få dem som flyttat till landet att stanna kvar i landskapet och landet.

En utmaning är att det är svårt för internationella studerande att hitta sysselsättning efter studierna. Enligt utredningen flyttade över en femtedel av dem som avlagt yrkeshögskole- eller universitetsexamen bort från Finland inom tre år efter examen. Bland dem som doktorerat är andelen ännu större.

Identifiering och erkännande av kunnande har stor betydelse

Möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att hitta sysselsättning försvåras ofta i synnerhet av bristande kunskaper i de inhemska språken, utbildning och arbetserfarenhet som är olämplig för den finländska arbetsmarknaden samt brist på nätverk som stöder sysselsättning.

– Det har också stor betydelse hur personer som redan bor i Finland eller som rekryteras från utlandet får sin utbildning identifierad och erkänd samt vilka möjligheter till kompletterande utbildning som erbjuds, berättar Jauhola.

Det finns redan många exempel på regionala utbildningar som ger behörighet. I flera städer har man grundat särskilda kompetenscenter för invandrare. De erbjuder tjänster för kartläggning av kompetens, handledning och möjlighet till olika sysselsättningsfrämjande stödåtgärder, såsom skräddarsydda studier med sikte på sysselsättning.

– Finlands attraktivitet för utländska experter har också främjats genom det tväradministrativa åtgärdsprogrammet Talent Boost, som Utbildningsstyrelsen deltar aktivt i, konstaterar undervisningsrådet Kari Nyyssölä.

Genom åtgärderna vill man stärka bilden av Finland samt landets attraktivitet och förmåga att hålla kvar arbetskraft, så att antalet internationella studerande, forskare, lärare samt specialister och startup-företagare ökar.

Utredning: Invandringens möjligheter ur den kunniga arbetskraftens perspektiv

  • Utredningens mål var att stödja arbetet inom Osaamisen ennakointifoorumi, som samordnas av Utbildningsstyrelsen, för förutseende av matchningen av efterfrågan på och utbud av arbetskraft på medellång sikt
  • Utredningen gjordes våren 2022 som ett samarbete mellan Owal Group Oy och MDI Public Oy
  • I utredningen granskades olika statistiska och skriftliga källor

Mer information: 

  • Verkställande direktör Jeremias Kortelainen, Owal Group, tfn 040 758 5893, jeremias [at] owalgroup.com
  • Undervisningsråd Kari Nyyssölä, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1159, fornamn.efternamn [at] oph.fi