Nyheter

Utbildningsstyrelsen bereder en webbplats om barnets rättigheter – nytt material på kommande för dem som jobbar med barn och unga

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
På webbplatsen om barnets rättigheter som publiceras i februari 2023, samlas aktuell information och material om hur man behandlar barnets rättigheter och främjar deras tillgodoseende inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Barnet tittar i fjärran med ett stort teleskop.

Med hjälp av materialet på Utbildningsstyrelsens webbplats för barnets rättigheter kan yrkespersoner inom fostrings- och utbildningsområdet behandla barnets rättigheter med barn och unga samt stärka sin egen kompetens. Även till exempel grunderna för läroplanen i den grundläggande utbildningen förutsätter att barnets rättigheter beaktas i både undervisningens innehåll och skolans övriga verksamhet.

På webbplatsen behandlas de allmänna principerna i konventionen om barnets rättigheter i stor utsträckning. Dessa är likabehandling och icke-diskriminering, prioriteringen av barnets bästa, barnets rätt till skydd, omsorg och utveckling samt barnets rätt att utrycka sin åsikt och bli hörd och respekt för barnets åsikter.

Webbplatsen genomförs inom ramen för den nationella barnstrategin som publicerades 2021 och som även lyfter fram myndigheternas skyldighet att säkerställa att barn och unga får information om sina rättigheter. Strategin grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, som är en förpliktande människorättskonvention för Finland.

Nytt mångsidigt material på flera språk

Webbplatsen som publiceras i februari 2023 på Utbildningsstyrelsens Oph.fi-webbplats kommer att innehålla material som producerats av flera organisationer som representerar barn och unga samt Utbildningsstyrelsens och andra myndigheters material om barnets rättigheter från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Utbildningsstyrelsens nya materialpaket för lektioner och småbarnspedagogiken behandlar barnets rättigheter på ett sätt som är lämpligt för barnets åldersnivå. I samband med materialpaketen finns åskådliggörande anvisningar som gör det lätt för lärarna att ta dem i bruk i det egna arbetet. De omfattar till exempel en ny sång om barnets rättigheter, rimkort och bildkort för småbarnspedagogiken och lågstadiet.

Materialet omfattar också sex nya videor om barnets rättigheter som kan användas med barn och unga under lektionen. Dessutom planeras en video som ska visas och användas under föräldrakvällar. Videorna handlar till exempel om barnets rätt att uttrycka sin åsikt i ärenden som gäller barnet och bli hörd samt om att skydda barnet mot all diskriminering.  Materialet har testats med barn och unga.

Materialet översätts till svenska, engelska, nordsamiska, skoltsamiska, enaresamiska, enkel finska, ryska, estniska, arabiska och somaliska.

Veckan för barnets rättigheter och barnkonventionens dag påminner oss om barnets rättigheter

Barnrättsveckan firas 14–20.11 och målet med veckan är att öka kännedomen om barnrättskonventionen, i synnerhet bland barn och unga, genom kampanjer och material som utarbetats som stöd för lärarnas arbete. I år är veckans tema trygghet.

Veckan planeras av Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter som består av barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå och församlingar samt statliga aktörer. Nätverket koordineras av Centralförbundet för Barnskydd, och även Utbildningsstyrelsen hör till nätverket.

Barnkonventionens dag firas 20.11. Dagen till ära ordnar barnombudsmannens byrå och den nationella barnstrategin för första gången Barnrättsveckans session, som kan ses på Yle Arenan.

Mer information:

Specialsakkunnig Tiina M. Kärkkäinen, tiina.m.karkkainen [at] oph.fi