Nyheter

Vad blir arvet efter Europaåret för ungdomar? Finska ungdomsorganisationer formulerade teser för att stärka ungdomars inkludering och välbefinnande

Aktuellt Ungdomsväsendet
År 2022 är Europaåret för ungdomar. Utbildningsnämnden fungerar som nationell koordinator för temaåret i Finland och arbetar för att året ska lämna en bestående positiv inverkan på ungdomars deltagande. Vi samlade 20 framstående finländska ungdomsorganisationer runt ett bord, och tillsammans formulerade och undertecknade de tre teser som de vill att beslutsfattarna ska förbinda sig till i Finland och EU. De färdiga teserna överlämnades till Europaminister Tytti Tuppurainen.
Nuorison teemavuoden teesit luovutettiin ministeri Tuppuraiselle

Finska ungdomar är i allmänhet positivt inställda till EU, och de intresserar sig alltmer för politik och samhälle. Unga hamnar dock ofta åt sidan när beslut fattas i frågor som är viktiga för dem. Målet med Europaåret för ungdomar är att höja ungas röster i beslutsfattandet och ge en bestående inverkan på ungdomars deltagande. Arvet efter temaåret bör vara konkreta och effektiva åtgärder som stödjer ungas deltagande i demokratiskt beslutsfattande. Europeiska unionen ska se ut som unga och unga ska känna att unionen också är deras.

Finska ungdomsorganisationer samlades fredagen den 11 november 2022 för att diskutera hur man kan göra temaårets arv hållbart. Under dagens workshop formulerade organisationerna tre gemensamma teser och lösningar som de vill att beslutsfattare ska förbinda sig till Finland och EU. De färdiga avhandlingarna överlämnades till Europaminister Tytti Tuppurainen i ett rundabordssamtal som hölls samma dag.

Huvudteserna är följande:

  1. Ingen "ungdomstvätt" utan verklig påverkan.
    Unga ska vara med och representerade i beslutsfattandet på alla politiska nivåer: lokalt, regionalt, nationellt, i Europa och globalt.
  2. Man måste ta hand om de unga nu och minska framtidens osäkerhetsfaktorer.
    Lösningar på utmaningarna gällande ungdomars delaktighet, välmående och jämlikhet måste hittas på alla politiska nivåer.
  3. Vi behöver ett enhetligt EU som agerar i enlighet med sina värderingar för att lösa vår tids och framtidens brännande utmaningar.
    EU bör föra en ambitiös och verkningsfull politik för att lösa de problem som kräver gränsöverskridande samarbete. EU bör hålla fast vid sina värderingar samt outtröttligt utveckla och främja dem i all sin politik, såväl inom som utanför unionen.

Teserna publicerades den 30 november 2022 på finska, svenska, engelska och nordsamiska och kan ses i sin helhet på Europaåret för ungdomar webbplatsen. Utöver Utbildningsstyrelsen sprider de representerade organisationerna ut teserna till sina egna målgrupper, och de får även fritt användas och distribueras av aktörer som jobbar med unga eller jobbar för ungas rättigheter. Vi ber att ni hänvisar till teserna om ni använder er av innehållet exempelvis i er kommunikation.  

De representerade aktörerna är: Allianssi, Allianssis EU-ungdomsdelegat, Unga Européer, European Youth Parliament Finlad, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Samlingspartiets Ungdomsförbund, Sametingets ungdomsråd, Seta, Socialdemokratisk Ungdom rf, Finlands Yrkesstuderandes Förbund - SAKKI rf, Suomen Keskustanuoret ry, Finlands Kristdemokratiska Unga, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf, Finlands Scouter, Suomen Somalia-verkosto, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf, Svensk Ungdom, Vänsterunga