Finska ungdomsorganisationer formulerade teser för att stärka ungdomars inkludering och välbefinnande, de kräver åtgärder från politiska beslutsfattare i Finland och Europa

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen nuorisojärjestöjen edustajien kanssa
Europaminister Tytti Tuppurainen med ungdomsorganisationernas representanter

Den 30 november publicerades de teser som 20 framstående finländska ungdomsorganisationer har formulerat och skrivit under tillsammans. Teserna sammanställdes i en workshop den 11 november 2022 och de färdiga teserna överlämnades till Europaminister Tytti Tuppurainen.

Målet med Europaåret för ungdomar är att höja ungas röster i beslutsfattandet och ge en bestående inverkan på ungdomars deltagande. Finska ungdomar är i allmänhet positivt inställda till EU, och de intresserar sig alltmer för politik och samhälle. Unga hamnar dock ofta åt sidan när beslut fattas i frågor som är viktiga för dem. Arvet från temaåret bör vara konkreta och effektiva åtgärder som stödjer ungas deltagande i demokratiskt beslutsfattande. Europeiska unionen ska se ut som unga och unga ska känna att unionen också är deras.

Finska ungdomsorganisationer samlades fredagen den 11 november 2022 för att diskutera hur man kan göra temaårets arv hållbart. Under workshopen formulerade organisationerna tre gemensamma teser och lösningar som de vill att beslutsfattare ska förbinda sig till i Finland och EU. De färdiga teserna överlämnades till Europaminister Tytti Tuppurainen i ett rundabordssamtal som hölls samma dag.

Huvudteserna var följande:

1.Ingen "ungdomstvätt" utan verklig påverkan

Unga ska vara med och representerade i beslutsfattandet på alla politiska nivåer: lokalt, regionalt, nationellt, i Europa och globalt.

2.Man måste ta hand om de unga nu och minska framtidens osäkerhetsfaktorer

Lösningar på utmaningarna gällande ungdomars delaktighet, välmående och jämlikhet måste hittas på alla politiska nivåer.

3.Vi behöver ett enhetligt EU som agerar i enlighet med sina värderingar för att lösa vår tids och framtidens brännande utmaningar

EU bör föra en ambitiös och verkningsfull politik för att lösa de problem som kräver gränsöverskridande samarbete. EU bör hålla fast vid sina värderingar samt outtröttligt utveckla och främja dem i all sin politik, såväl inom som utanför unionen.

Teserna och lösningarna i sin helhet på svenska, finska, engelska och nordsamiska hittas som pdf-filer längst ner på sidan.

Teserna får fritt användas och distribueras av aktörer som jobbar med unga eller jobbar för ungas rättigheter. Vi ber att ni hänvisar till teserna om ni använder er av innehållet exempelvis i er kommunikation.  

De representerade parterna är: Allianssi, Allianssis EU-ungdomsdelegat, Unga Européer, European Youth Parliament Finland, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Samlingspartiets Ungdomsförbund, Sametingets ungdomsråd, Seta, Socialdemokratisk Ungdom rf, Finlands Yrkesstuderandes Förbund - SAKKI rf, Suomen Keskustanuoret ry, Finlands Kristdemokratiska Unga, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf, Finlands Scouter, Suomen Somalia-verkosto, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf, Svensk Ungdom, Vänsterunga