Nyheter

Medlemsansökan till arbetslivskommissionerna startade i början av maj

Utbildning och examina Yrkesutbildning Arbetslivskommissioner
Medlemsansökan till arbetslivskommissionerna startade i början av maj. Medlemmarna söks via arbetslivsorganisationerna och en öppen medlemsansökan. Arbetslivskommissionernas nya treåriga mandatperiod inleds nästa år och för den har man faställt 37 arbetslivskommissioner inklusive branscher och specialuppgifter. Arbetslivskommissionernas uppgift är att säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningen.
Aikuiset keskustelevat tietokoneen ääressä

Medlemsansökan till arbetslivskommissionerna startade i maj. Medlemsansökan genomförs i form av en ansökan som riktar sig till arbetslivsorganisationerna. Den kompletteras genom en öppen medlemsansökan. Till den nya treåriga mandatperioden som inleds 1.1.2024 söker man sammanlagt 306 personer till 37 arbetslivskommissioner. Medlemmarna i  arbetslivskommissionerna företräder arbetsgivarna, arbetstagarna, självständiga yrkesutövare och undervisningssektorn. Det totala antalet medlemmar preciseras då man slår fast sammansättningen av kommissionerna under hösten.

Arbetet i arbetslivskommissionerna lämpar sig för personer som är intresserade av att vara med och utveckla yrkesutbildningen. Kommissionerna sammanträder 6-12 gånger per år. Till kommissionsarbetet hör förutom själva deltagandet i mötena även att sätta sig in i mötesärendena och förbereda sig inför mötena på det sätt man kommit överens om. Därtill deltar medlemmarna även i de kvalitetssäkringsbesök som ordnas i utbildningsanordnarnas yrkesprovsmiljöer.

Av medlemmarna i arbetslivskommissionen förutsätts förutom branschkunnande och kännedom om arbetslivet även förtrogenhet med yrkesutbildning och examina samt engagemang i kommissionsarbetet.

Utbildningsstyrelsen betalar mötesarvoden till medlemmarna samt ersätter resekostnaderna i enlighet med statens resereglemente. Den som lämnar in en ansökan får gärna diskutera deltagandet i kommissionsarbetet med sin chef på förhand.

- Nu finns det en ypperlig chans att söka sig till en utkikspost för genomförandet av yrkesprov och kvalitetssäkringen av bedömningen av kunnadet, konstaterar enhetschefen Marko Aaltonen på Utbildningsstyrelsen.

Medlemansökan stänger 15.9.2023. Utbildningsstyrelsen slår fast sammansättningen av arbetslivskommissionerna senast i slutet av november. De som blivit valda som medlemmar till arbetslivskommissionerna får meddelande om kommissionens sammansättning per e-post. Utbildningsstyrelsen ordnar en introduktion i kommissionsarbetet för de utsedda medlemmarna i januari 2024. Senare ordnas även webbinarier med utbildning i kommissionernas uppgifter.

Arbetslivskommissionernas uppgifter

  • delta i kvalitetssäkringen av genomförandet av yrkesprov och bedömning av kunnandet genom att följa upp anordnandet av de yrkesinriktade examina utgående från nationella respons-, uppföljnings- och utvärderingsuppgifter och genom att vid behov göra besök i yrkesprovsmiljöer samt genom att årligen göra en lägesanalys om kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet
  • att på begäran till undervisnings- och kulturministeriet ge utlåtanden om de enskilda utbildningsanordnarnas planer för bedömningen av kunnandet för de olika examina
  • delta i utvecklingen av yrkesutbildningens examensstruktur samt i utvecklingen av yrkesinriktade examina och grunderna för dem i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen  
  • behandla de studerandes begäranden om rättelse av bedömningen av kunnandet i examensutbildningen
  • sköta övriga specialuppgifter som Utbildningsstyrelsen fastställer.