Nyheter

Nationella kompetensmärken planeras för läroanstalter för fritt bildningsarbete

Aktuellt Fritt bildningsarbete Utveckling av utbildningen Jämlikhet och delaktighet
Utbildningsstyrelsen planerar nationella kompetensmärken för läroanstalter för fritt bildningsarbete. Syftet med kompetensmärkena är att synliggöra grundläggande arbetslivsfärdigheter hos vuxna. Utbildningsstyrelsen fastställer de kompetensbaserade målen för kunnandet och bedömningskriterierna för kompetensmärkena. I framtiden kommer märkena att kunna beviljas av läroanstalter för fritt bildningsarbete, det vill säga medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter.
Ihminen tietokoneen ääressä kirjoittamassa

Kompetensmärkena kommer att användas för att påvisa grundläggande arbetslivsfärdigheter hos vuxna och vara ett sätt att officiellt erkänna kunnande. I arbetet med att planera märkena deltar utöver Utbildningsstyrelsen aktörer inom utbildningsområdet, sakkunniga och representanter för läroanstalterna. Kompetensmärkena utvecklas på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet och utgör en del av förnyelsen av det kontinuerliga lärandet.

Målgruppen för kompetensmärkena är vuxna med svaga eller bristfälliga grundläggande färdigheter. Märkena kan användas av vuxna i arbetsför ålder för att utveckla den egna kompetensen. Med hjälp av kompetensmärkena är det möjligt att synliggöra mångsidig allmän kompetens som behövs i arbetslivet.

– Det rör sig om det första verktyget för att identifiera och erkänna kunnande inom icke-formell utbildning; verktyget kommer att kunna användas av läroanstalter för fritt bildningsarbete. Läroanstalterna för fritt bildningsarbete är av tradition ”fria”, vilket innebär att deras verksamhet och undervisningsarbete inte styrs av nationella planer eller grunder. Det rör sig alltså om en helt ny möjlighet inom utbildningsområdet, konstaterar projektets koordinerande planerare Marja Juhola.

Kompetensmärkena gör det möjligt att flexibelt påvisa det egna kunnandet

De nya kompetensmärkena svarar på behovet av att utveckla och förnya det egna kunnandet i olika skeden av livet och karriären. Enligt den senaste internationella undersökningen av vuxnas färdigheter (PIAAC 2012) har över 10 procent av finländare i arbetsför ålder svaga eller bristfälliga grundläggande färdigheter inom något delområde. I undersökningen kartläggs läskunnighet, numeriska färdigheter och problemlösningsförmåga hos vuxna.

Kompetensmärkena gör det lättare att identifiera och beskriva den studerandes egna färdigheter och motiverar och handleder utvecklingen av det egna kunnandet. Detta kan stärka tron på den egna förmågan hos vuxna. Den studerande får en anteckning om en godkänd prestation i informationsresursen Koski och kan dela kompetensmärket med olika aktörer via tjänsten Min Studieinfo.

Aktörer inom det fria bildningsarbetet deltar omfattande i utvecklingsarbetet

Utredningsarbetet för kompetensmärkena inleddes hösten 2022 med att en grupp sakkunniga bestående av representanter för centralorganisationer och arbetslivsorganisationer inom det fria bildningsarbetet fastställde kompetensområdena för märkena. Arbetet fortsätter under våren 2023 då märkenas innehåll utarbetas av sex temagrupper. Temagrupperna koncentrerar sig på följande kompetenshelheter: digital kompetens, sociala färdigheter och arbetshälsokompetens, hållbarhetskompetens, läs- och skrivfärdigheter, matematiska färdigheter och förmågan att lära sig.

Kompetensmärkena skickas på remiss hösten 2023. Pilotförsök och teknisk implementering av märkenas innehåll genomförs hösten 2023 och våren 2024. Målet är att kompetensmärkena ska tas i bruk av läroanstalterna för fritt bildningsarbete 1.8.2024.

Mer information:

planerare Marja Juhola, marja.juhola [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1515