Nyheter

Nya webbsidor erbjuder information och nytt undervisningsmaterial om barnets rättigheter

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Det är viktigt att vi alla känner till barnets rättigheter, för att de ska förverkligas i barn och ungas liv. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor samlar information om barnets rättigheter och nytt undervisningsmaterial för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet som utarbetats tillsammans med lärare.
Kansikuva perustiedolle lapsen oikeuksista. Piirroskuvassa vanhempi/opettaja tekee nuoren kanssa tehtäviä / kirjoittaa vihkoon. Takana on sydänmahainen nalle. Kuva on lilan ja sinivihreän sävyinen

Webbsidorna om barnets rättigheter är riktade till yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning. Syftet med sidan är att samla information samt säkerställa omfattningen och tillgången till undervisningsmaterial.

Med hjälp av det nya undervisningsmaterialet som utarbetats av Utbildningsstyrelsen kan man behandla barnets rättigheter på ett mångsidigt sätt tillsammans med barn och unga samt under föräldrakvällar. På sidorna finns till exempel information om vad en ung person bör känna till om sina rättigheter i arbetslivet. Materialet på webbsidorna är planerat i samarbete med lärare och föreningar som representerar barn och unga.

– Även elevernas och de studerandes synpunkter har beaktats när materialet utarbetats, eftersom lärarna har testat och anpassat materialet tillsammans med dem. Vid utarbetandet av materialet har även barn och unga i olika åldrar beaktats. Tillsammans med elever i grundskolan kan man behandla deras rättigheter, till exempel rätten till gratis läromedel och skoltransport, och hur rättigheterna förändras när barnet blir äldre. Tillsammans med riktigt små barn kan man lära sig om barnets rättigheter med hjälp av en sång eller ramsor, säger specialsakkunnig Tiina Kärkkäinen.

I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn till exempel rätt att må bra och känna sig accepterade samt rätt till trygghet och omsorg. Barn har även rätt att höras i frågor som rör barnet. Generalsekreterare för den nationella barnstrategin Johanna Laisaari påminner om att barnkonventionen fortsättningsvis inte efterlevs i större omfattning eller för alla barns del i Finland. I synnerhet rättigheterna för barn som är medlemmar i en minoritet ger upphov till oro.

– Med anledning av detta bereddes i Finland under 2020 den nationella barnstrategin i en parlamentarisk kommitté för att främja förverkligandet av barnets rättigheter. Till grund för barnstrategin ligger barnets rätt till information och delaktighet. Det är viktigt att barn får information om olika saker, så att deras möjligheter att uttrycka sin egen åsikt förbättras. Det är fint att de här webbsidorna bidrar till att barnets rättigheter förverkligas, säger Laisaari.

Konventionen om barnets rättigheter utgör även grunden för Utbildningsstyrelsens läroplaner och examensgrunder, som förutsätter att barnets rättigheter beaktas såväl i studieinnehållen som i skolans verksamhet.

Så här kan materialet användas inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna

Utbildningsstyrelsens webbsidor innehåller totalt åtta paket med undervisningsmaterial med temat barnets rättigheter. Varje paket innehåller en presentation av innehållet, målen och nödvändigt material samt instruktioner för användning i undervisningen.

Tillsammans med de mindre barnen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen kan man till exempel använda ramsor och en sång om barnets rättigheter, bildkort eller skapa en budget för barnens drömkommun. De tre paketen med undervisningsmaterial för årskurs 7–9 och andra stadiet innehåller material om minderåriga och arbete samt rättigheter och skyldigheter som gäller barn i olika åldrar, såsom läroplikt, straffrättsligt ansvar, skadeståndsansvar, rätten att byta namn och religionsfrihet. Även material om samiska och romska barn i Finland ingår i paketen. Alla dessa teman är en del av grunderna för läroplanerna.

En del av paketen med undervisningsmaterial är sju nya videor som publicerats i Utbildningsstyrelsens Youtube-kanal i en egen lista om barnets rättigheter. Sex av videorna är avsedda att användas tillsammans med barn och unga i undervisningen och en för att visas under föräldrakvällar. I videorna intervjuas barn och unga samt sakkunniga inom olika områden.

Materialet som producerats av Utbildningsstyrelsen har för att garantera dess tillgänglighet översatts till svenska, engelska, nordsamiska, skoltsamiska, enaresamiska, ryska, estniska, arabiska och somaliska.
Webbsidorna om barnets rättigheter är en del av den nationella barnstrategin, vars vision är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.

Mer information:

Specialsakkunnig Tiina M Kärkkäinen, tiina.m.karkkainen [at] oph.fi