Meddelanden

Prognostiseringsforum för kunnande: Invandring kan åtgärda bristen på kompetent arbetskraft inom utsatta branscher

Aktuellt Prognostisering
Enligt Prognostiseringsforum för kunnande bör kompetensen hos personer vid utbildnings- och arbetsbaserad invandring i högre grad vara förenlig med behoven inom yrken där det råder en brist på arbetskraft. På detta vis är det möjligt att trygga tillgången på kompetent arbetskraft i Finland på 2030-talet.
Ihminen tietokoneen ääressä kirjoittamassa

Den minskade andelen personer i arbetsför ålder efter år 2009 har ökat behovet av arbetsbaserad invandring inom allt fler yrken. Fram till år 2030 går ungefär en femtedel av dagens arbetskraft i pension.

När arbetstillfällena och behoven i arbetslivet och den tillgängliga arbetskraften eller kompetensen inte möts, talar man om ett kompetensglapp. Inom vissa branscher kan det råda tuff konkurrens om arbetstillfällena, medan det råder brist på arbetskraft inom andra branscher. Utan invandring skulle det redan idag råda brist på kompetent arbetskraft inom ännu fler branscher.

Inom den närmaste framtiden kommer arbetsrelaterad invandring att vara en allt viktigare resurs för att minska kompetensglappet, i synnerhet inom branscher där det råder stor brist på kompetent arbetskraft, konstaterar ordförande för styrgruppen för Prognostiseringsforum för kunnande Petri Lempinen, överdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet.

– Detta förutsätter att behovet av arbetsbaserad invandring utöver inom högskoleutbildningen även beaktas inom yrkesutbildningen. Åtgärderna bör riktas in i synnerhet på branscher där bristen på kompetent arbetskraft är mest akut eller där behoven med tanke på näringslivet och samhället är störst.

Större balans mellan efterfrågan och utbudet av arbetskraft är en central åtgärd för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad i Finland, vilket är en förutsättning för ökad ekonomisk tillväxt och ökat välbefinnande. Samtidigt bör man kartlägga behoven inom nya branscher, där Finland kan nå framgång inom affärsverksamhet som möjliggörs av den gröna övergången.

Stöd genom påbyggnadsutbildning och fortbildning

Prognostiseringsforum för kunnande föreslår därför att kompetensen hos personer vid utbildnings- och arbetsrelaterad invandring i allt högre grad bör utnyttjas inom sakkunniguppdrag som kräver yrkesutbildning eller högskoleutbildning, där behovet av arbetskraft kommer att öka i framtiden.

– Detta förutsätter att möjligheterna till påbyggnadsutbildning och fortbildning utvecklas och att man identifierar och erkänner utbildning som genomförts utomlands, konstaterar styrgruppens vice ordförande Paula Merikko, direktör vid Utbildningsstyrelsen.

Samtidigt måste vi stärka de faktorer som lockar personer att flytta till Finland för att studera, forska, arbeta och driva företag. I vårt samhälle som karaktäriseras av en allt högre grad av internationalisering måste vi även stärka kompetensen i anslutning till mångkultur inom samtliga branscher

Hållbarhetskompetens och digital kompetens bör vara en del av utbildningen för olika branscher

Med utbildnings- och arbetsbaserad invandring är det möjligt att åtgärda bristen på kompetent arbetskraft även inom samhällskritiska branscher. När en del av arbetskraften går i pension leder detta till försvagad kompetens, vilket försämrar den nationella självförsörjningen vid krisförhållanden inom till exempel energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, livsmedelsbranschen och den kemiska industrin med fokus på läkemedelstillverkning.

Samtidigt erbjuder utvecklingen inom teknik i anslutning till artificiell intelligens, robotik och automatisering nya möjligheter inom olika branscher. Inom utbildningen av ny arbetskraft krävs fler satsningar på kompetens med anknytning till den gröna övergången, digital teknik, datasäkerhet och dataskydd samt cybersäkerhet. Även prognostiseringskompetensen samt kompetensen med anknytning till beredskap för olika miljö-, hälso- och säkerhetshot bör stärkas inom allt fler branscher.

– Vid arbetet inom Prognostiseringsforum för kunnande och i forumets rekommendationer har vi beaktat behovet av hållbarhetskompetens och digital kompetens inom allt fler branscher. Genom att kartlägga kunskaper och färdigheter i anslutning till dessa typer av kompetens som en del av utbildningen för olika branscher, tryggar vi tillgången till tillräcklig arbetskraft till exempel med tanke på den gröna övergången, konstaterar Lempinen.

Inom utbildningen bör man beakta i synnerhet behovet av kompetens i anslutning till hållbar utveckling och digitalisering.

Prognostiseringsforum för kunnande

  • Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) är ett gemensamt sakkunnigorgan för Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet, som sammanför en bred grupp sakkunniga inom utbildningen och arbetslivet för att utarbeta prognoser för framtida kompetens- och utbildningsbehov.
  • Under sitt seminarium den 28 mars behandlar Prognostiseringsforum för kunnande de första resultaten av prognostiseringsarbetet i syfte att skapa en helhetsbild för framtidsutsikterna på medellång sikt för balansen mellan efterfråga och utbud av arbetskraft inom olika branscher samt för hur de påverkar framtida behov av arbetskraft, utbildning och kompetens.

Mer information:

Petri Lempinen, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0180, fornamn.efternamn [at] gov.fi
Paula Merikko, direktör för huvudfunktionen Kundrelationer och information, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1783, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

Bakgrundsmaterialen finns att läsa på finska.