Nyheter

Undervisningen i det andra inhemska språket i skolorna stärks – statsunderstöd kan nu sökas

Aktuellt Grundläggande utbildning Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Det andra inhemska språket, finska Allmänbildande utbildning
Statsminister Sanna Marins regering lanserade år 2022 Utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket i syfte att stärka undervisningen i det andra inhemska språket. Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av programmet. Inom utvecklingsprogrammet är det nu möjligt att söka statsunderstöd avsett för utvidgning av undervisningen i A1-svenska. 
 böcker och äpple.

Med det andra inhemska språket avses såväl undervisning i finska i svenskspråkiga skolor och undervisning i svenska i finskspråkiga skolor. Målen och nivåkraven för undervisningen i de respektive språken skiljer sig dock i hög grad. En gemensam utmaning för undervisningen i de båda språken är att såväl finskspråkiga som svenskspråkiga barn och unga upplever att de klarar sig på engelska i alla sammanhang och att intresset för det andra inhemska språket minskar.

Statsminister Sanna Marins regering lanserade Utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket år 2022. Syftet med åtgärderna inom utvecklingsprogrammet är att stärka undervisningen i det andra inhemska språket. Utbildningsstyrelsen, som bär ansvaret för att genomföra programmet, har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet utarbetat åtgärder inom utvecklingsprogrammet för att stärka det andra inhemska språket och genomföra riktlinjerna för nationalspråksstrategin. En miljon euro har reserverats för åtgärderna inom utvecklingsprogrammet. 

Utredning om språkundervisningen

Som en del av utvecklingsprogrammet utarbetar Utbildningsstyrelsen bland annat en utredning om situationen och utvecklingsmöjligheterna för språkundervisningen och undervisningen i modersmålsinriktad finska och svenska inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Undervisningen i modersmålsinriktad svenska eller finska är riktad till elever som växer upp i en tvåspråkig hemmiljö. Utredningen genomförs under 2023. 

Utredningen omfattar samtliga språk som undervisas i skolorna. För det andra inhemska språkets del är målet i synnerhet att granska språkundervisningen med tanke på lärokurserna. När det gäller det andra inhemska språket vill man även hitta sätt att utveckla en övergång från studierna i det andra inhemska språket i gymnasiet och inom yrkesutbildningen till fortsatta studier och arbetslivet.

Statsunderstöd för utvidgning av undervisningen i A1-svenska

Den viktigaste åtgärden i utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket är ett statsunderstöd, med hjälp av vilket kommunerna uppmuntras att mer flexibelt erbjuda undervisning i det svenska språket som långt A1-språk i den grundläggande utbildningen. Anordnarna av grundläggande utbildning kan söka statsunderstöd för utvidgning av undervisningen i A1-svenska fram till 28.2.2023. Understödets totala belopp är 500 000 euro.

Med statsunderstödet vill man ge barn bosatta i olika delar av landet möjlighet att mer flexibelt välja svenska som A1-språk och samtidigt göra det möjligt för elever att börja lära sig svenska redan i årskurs 1. Med tanke på barnen blir flexibiliteten större genom mindre gruppstorlekar, på så vis att det med rektorns beslut är möjligt att starta en grupp även med ett ytterst litet antal elever.  

Användningssyftet för statsunderstödet är att öka intresset och motivationen för att lära sig det svenska språket samt att öka vårdnadshavarnas kännedom om nyttan med kunskaper i svenska. Användningssyftet med understödet är även att erbjuda eleverna mångsidiga upplevelser av det svenska språket och av kulturer med anknytning till språket. 

Utvecklingsprogrammet utgör ett stöd för nationalspråksstrategin

Målet för utvecklingsprogrammet är även att stärka studier i det andra inhemska språket i synnerhet inom servicebranscherna i anslutning till yrkesutbildningen. Även för detta syfte är det möjligt att ansöka om statsunderstöd. Utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket stöder för sin egen del även nationalspråksstrategin, som tryggar allas rätt att få service på nationalspråken och främjar språkklimatet.

Inom ramen för utvecklingsprogrammet har man redan tidigare i år kunnat ansöka om statsunderstöd för verkställandet av åtgärderna inom utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken till gymnasieutbildningen. Utbildningsstyrelsen behandlar för närvarande dessa ansökningar och fattar besluten under februari. Statsunderstöd kan även sökas för personalutbildning inom undervisningsväsendet.

Mer information:

Direktör Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1887 
Direktör Jarkko Niiranen, jarkko.niiranen [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1440