Nyheter

Utbildningsstyrelsens tjänster i början av 2023: tre gemensamma ansökningar, återhämtning inom internationaliseringen och stöd till yrkesverksamma inom utbildningssektorn

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Digitalisering
Utbildningsstyrelsens uppgift är att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt internationalisering och sköta serviceuppgifter i anslutning till dessa uppdrag. Våren 2023 syntes gemensamma ansökningar, återhämtning inom internationaliseringen och stöd till yrkesverksamma inom utbildningssektorn i våra tjänster.
Utbilningsstyrelsens tjänster januari-april 2023

Över 280 000 sökande vid vårens gemensamma ansökningar

Utbildningsstyrelsen producerar flera digitala tjänster och informationsresurser som är väsentliga för Finland. I tjänsten Studieinfo ordnades under våren tre gemensamma ansökningar. Vid den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen ansökte nästan 77 000 personer om en studieplats i Studieinfo: av dessa sökte 40 procent i första hand till yrkesutbildning och 54 procent till gymnasieutbildning. I den första gemensamma ansökan till högskolestudier var antalet sökande (61 800 personer) nästan dubbelt så stort som året innan. Intresset för den finländska högskoleutbildningen ökade i synnerhet i länder utanför EU. Vid vårens andra gemensamma ansökan ansökte 142 000 personer om en studieplats.

Arbetet med att utveckla de digitala tjänsterna och informationsresurserna som administreras av Utbildningsstyrelsen fortsatte under våren. I den nationella informationsresursen KOSKI, som innehåller uppgifter om studierätter, studieprestationer och avlagda examina, blev det möjligt för anordnare av grundläggande konstundervisning att lägga till studieprestationer för elever. Under våren lanserades även det uppdaterade registret över auktoriserade translatorer, som hjälper kunderna hitta en lämplig översättare.

En ny del lades till för det fria bildningsarbetet i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen, med bland annat information om antalet utbildningar och undervisningstimmar inom det fria bildningsarbetet samt antalet studerande inom utbildningarna. Nya rapporter har även lagts till för utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Rapporterna innehåller månatligen uppdaterad information om antalet studerande.

Internationaliseringen återhämtar sig efter coronapandemin

Programmet Erasmus+ har en viktig roll bland annat som finansiär av elev- och studerandemobilitet. Inom ramen för programmet genomförs varje år till exempel cirka 70 procent av finländska högskolestuderandes perioder utomlands och cirka 80 procent av alla yrkesstuderandes utlandsperioder. I början av 2023 ökade antalet ansökta mobilitetsperioder med 45 procent jämfört med året innan.

Under våren startade Utbildningsstyrelsen det nya programmet för utvecklingssamarbete Higher Education Partnership (HEP) i syfte att stärka samarbetet mellan Finland och länder under utveckling. Programmet stöder projekt inom vilka man utvecklar den högre utbildningen och delar pedagogisk kompetens och förvaltningskompetens med högskolor i partnerländerna.

Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster fortsatte även stödet till ukrainska medborgare via internationella finansieringsprogram, bland annat genom att erbjuda studiemöjligheter och stipendium till personer som flytt från Ukraina till följd av Rysslands attack.

Uppdaterade grunder och material till stöd för arbetet

Under våren publicerades kapitlen i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen som gäller skolornas verksamhetskultur och ingripande vid skolfrånvaro. Utbildningsstyrelsen utfärdade även nya anvisningar för förebyggande av frånvaro och systematisk uppföljning och ingripande vid frånvaro. Dessutom publicerades reviderade kriterier för god handledning för den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Våren 2023 färdigställdes även nya webbplatshelheter till stöd för yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning: webbplatshelheten om barnets rätt innehåller information om barnets rättigheter och nytt undervisningsmaterial som planerats tillsammans med lärare och kan användas inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Den nya webbplatshelheten Säg nej till allt våld samlar information, anvisningar och verktyg för hur man kan identifiera, förebygga och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna.

De mest lästa helheterna på Utbildningsstyrelsens webbplats under våren behandlade grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och planen för småbarnspedagogik samt information om allmänna språkexamina och skolornas arbetstider och lov.

Populära avgiftsbelagda utbildningstjänster och evenemang för yrkesverksamma som erbjöds av Utbildningsstyrelsen under våren var Forum för stöd för lärande 2023, utbildning i datainsamling om kostnader och finansiering inom yrkesutbildning och en kurs i utbildningsförvaltning riktad till administrativ personal och personer intresserade av chefsuppdrag och administrativa uppgifter inom utbildningssektorn.

Mer information

  • direktör Paula Merikko, Kundrelationer och information, tfn 029 533 1783, paula.merikko [at] oph.fi
  • kundtjänstchef Annika Grönholm, tfn 029 533 1053, annika.gronholm [at] oph.fi
  • kundupplevelsechef Elina Piskonen, tfn 029 533 1114, elina.piskonen [at] oph.fi