Under gymnasiestudierna lär du dig agera i en kulturellt och språkligt mångskiftande värld. Samtidigt är målet för studierna att stödja din   utveckling till en aktiv världsmedborgare som har kunskap, färdighet och vilja att delta i diskussioner och verksamhet som gäller globala frågor.

Målet för studierna är att

  • identifiera vad internationalisering samt globalt och kulturellt kunnande innebär, vilket kunskaper som anknyter kunnande du redan har och hur det kan stärkas
  • du lär dig att verbalisera saker som anknyter till ämnesområdet och diskutera dem – till exempel då du söker jobb eller söker till fortsatta studier

Uppgift: 20. Inledande reflektion kring språk, kultur och internationalisering

 

Det här avsnittet framskrider i samma ordning som på bilden, från mitten utåt. Kärnan i bilden är det som händer på individnivå, alltså din egen tankevärld och dina egna känslor med vilka du reflekterar över sådant du möter i din vardag, till exempel språk, åsikter och beteenden. Vilka kunskaper, attityder och värderingar bygger din identitet sig på? Vilka delar har att göra med språk, kultur och att det finns en mångfald av människor och omständigheter — alltså det att vi lever i en internationell mångfald?

Gå därefter vidare till att reflektera över dina egna gemenskaper, till exempel din egen familj och dina vänner. Gemenskaperna kan också vara virtuella: i vilka grupper eller gemenskaper medverkar du eller följer du på sociala medier?

Vad förutsätts för att man ska kunna agera i dessa gemenskaper, vad fungerar bra, vad borde man ha mer kunskaper i, antingen du eller någon annan? Vilka situationer har att göra med språkfärdighet, och vilka sammanhang är sådana som kunde bero på olika kulturer? Mångfalden av människor, gemenskaper, språk och uppfattningar tar sig uttryck senast i det skedet då du inte själv förstår en annan eller inte blir förstådd av andra.

I den yttersta cirkeln på bilden finns globalt samarbete som en del av internationalisering. Du kan reflektera över ditt eget ansvar och dina möjligheter att påverka. Man brukar tala om världsmedborgarskap, alltså en strävan efter att utveckla världen i en mer rättvis, ansvarsfull och hållbar riktning. Redan i den grundläggande utbildningen får man lära sig olika sätt att påverka till exempel genom att vara med i grupper som främjar hållbar utveckling eller delta i frivilligverksamhet, såsom dagsverket. Färdigheter att agera som världsmedborgare kan också utvecklas genom att delta i skolans eller gymnasiets internationella verksamhet, i synnerhet då färdigheter som utvecklas genom utbytesstudier eller i internationella projekt. Internationellt kunnande kan också utvecklas i kompiskretsen eller i ett arbete där man är i interaktion med människor från olika kulturer och med olika bakgrund.

Uppgift: 21. Månsidiga språkkunskaper som resurs

I språkprofilen kan du skriva in erfarenheter som du fått i samband med

  • internationella samarbetsprojekt i det egna gymnasiet
  • internationella kontakter i samband med sommarjobb och/eller på fritiden
  • (virtuella) utbytesstudier.

Hur utnyttjade du dina språkkunskaper i ovan nämnda situationer, lärde du dig något nytt eller påverkade det din uppfattning om kultur, och i så fall hur?