Rapporter och utredningar

A1-engelska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen i årskurserna 1–6

Undervisning och handledning Grundläggande utbildning Främmande språk
Bärm bild

A1-englanti suomenkielisen perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 _ A1-engelska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen i årskurserna 1–6
(pdf, 4.27 MB)

Ladda ned

Elevernas, lärarnas och vårdnadshavarnas perspektiv

Från och med år 2020 inleds undervisningen i A1-språket i årskurs 1 för alla elever i Finland. I anknytning till detta finansierade Utbildningsstyrelsen en undersökning där Jyväskylä universitet och Åbo Akademi utredde undervisningen i A1-engelska i finskspråkiga skolor och A1-finska i svenskspråkiga skolor. I undersökningen kartlades lärares, elevers och vårdnadshavares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning i och lärande av A1-språket samt elevernas språkliga prestationer. I denna publikation presenteras resultaten från undersökningen om A1-engelska, där sammanlagt 363 elever i årskurserna 1–6, 550 lärare och 129 av de deltagande elevernas vårdnadshavare deltog åren 2020–2021. Resultaten visade att såväl lärarna och eleverna som vårdnadshavarna var positivt inställda till undervisningen av A1-engelska och till att inleda den redan i årskurs 1. Alla informantgrupper betonade undervisningens och lärandets lekfulla karaktär, som ansågs vara en faktor som motiverar till lärande. Eleverna sade sig använda engelska mycket regelbundet också på fritiden, vilket ökade tydligt ju äldre eleverna blev och var störst hos eleverna i årskurs 6. I språkuppgifterna kunde eleverna i årskurs 1–2 säga enstaka ord och hälsningsfraser på engelska, och behärskningen av ordförrådet växte stadigt enligt årskurs. Resultaten gällande A1-engelska relateras i publikationen i viss mån även till resultaten av den motsvarande kartläggningen av A1-finska i svenskspråkiga skolor, som rapporteras mer i detalj i en separat publikation

Bilaga
Bilaga
Bilaga

 

Författare
Karita Mård-Miettinen, Ari Huhta, Anna Reini, Anni Stylman
År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6771-7
Serie
Raportit ja selvitykset 2021:12
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska