Guider och handböcker

Offentlighet och informationshantering inom undervisningsväsendet

Ledning och förvaltning Lagstiftning Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Pärm bild: Offentlighet och informationshantering inom undervisningsväsendet

offentlighet_och_informationshantering_inom_undervisningsvasendet.pdf
(pdf, 292.97 KB)

Ladda ned

Handbok för skolor och läroinrättningar

I offentlighetslagen föreskrivs om myndighetshandlingars offentlighet och sekretess samt om god informationshantering och myndigheternas informationsskyldighet. I handboken utreds på vilka grunder en myndighetshandling är offentlig eller sekretessbelagd. 

Handboken är avsedd för alla skolor och läroanstalter samt övriga instanser som ansvarar för undervisningsväsendet.

I separatupplagan (nätpublikation) har delarna angående offentlighet och sekretess i den tidigare handboken, Julkaisuus ja tietosuoja opetustoimessa (finns bara på finska) 2013, reviderats. I separatupplagan har beaktats lagen om elev- och studerandevård som trädde i kraft i början av 2014 och lagen om yrkesutbildning som trädde i kraft i början av 2018 samt övriga ändringar i lagstiftningen.

Författare
Pirjo Vehkamäki, Matti Lahtinen, Ulla Vanttaja
År
2018
ISBN pdf
978-952-13-6511-9
Serie
Guider och handböcker 2018:5b
ISSN pdf
1798-8969
Publikationen finns på följande språk
Svenska