Poika jolla on pisamia katsoo suoraan kameraan.

ANSÖKNINGEN FÖR UNGA, VÄRDERINGAR OCH EU-EVENEMANGSSTÖDET ÄR AVSLUTAD

 

Ansökan för Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet var öppen 9.5-15.11.2022 och besluten gjordes i fem omgångar. 

Sammanlagt 24 stycken ungas egna evenemang och projekt finanserades med stödet:

Omgång 1:

 • Let's flow together! 
 • Luetaan yhdessä
 • Meidän aika - Ukrainan kanssa

Omgång 2:

 • Diversity is our strength
 • Ihmistoivo
 • Let's flow together!
 • Ressun Nuorsuomalainen klubi
 • Pohjanmaan piiri, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto 

Omgång 3:

 • KA44 Fest
 • Nuorten ryhmä
 • Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
 • Vaalan nuorisoneuvosto
 • Vantaan Globaliskot

Omgång 4:

 • Kölvin juhlaryhmä
 • Let's flow together!
 • Mansikan vaikuttajaryhmä
 • Nuorten ryhmä
 • Puolangan nuorisovaltuusto
 • Skäriungdomars övernattning
 • Liberty for Iran

Omgång 5:

 • Challengers
 • Lotta, Jenni & co
 • Paltamon nuorisovaltuusto
 • Liberty for Iran

Bekanta dig med projekten på temaårets Instagram: https://www.instagram.com/euroopan_nuorison_teemavuosi/


Vad menas med evenemangsstöd?

Unga, värderingar och EU – evenemangsstödet är en funktion inom Europaåret för ungdomar i Finland. I samband med temaåret vill man ge unga möjligheten att genomföra sina egna projekt, evenemang, kampanjer eller initiativ som på ett eller annat sätt relaterar till europeiska värderingar och främjandet av dem. De europeiska värderingarna är bland annat fred, solidaritet, demokrati, inkludering, mänskliga rättigheter, frihet och hållbarhet. Evenemangsstödet är ett så kallat mikrostöd, som kan täcka antingen delar av eller hela kostnaden för att ordna ett evenemang eller ett projekt. Evenemangsstödet är specifikt riktat till sådana evenemang, tillställningar, projekt och kampanjer som sker på gräsrots- eller lokalnivå. I denna utlysning används termen evenemang, men det är alltså möjligt att anordna olika sorters aktiviteter med hjälp av stödet. 

Vem kan söka?

Ansökan för evenemangsstödet är öppen för alla ungdomar i åldrarna 13–29. Ansökan ska komma från en grupp ungdomar. Gruppen ska bestå av minst fyra ungdomar. En enskild ungdom kan inte ansöka om evenemangsstöd. Om det inte finns någon myndig person i gruppen ska gruppen stödjas av en organisation, till exempel av kommunens ungdomsväsende eller en ungdomsorganisation.
Arrangörerna av det planerade evenemanget ska vara ungdomarna själva.
Organisationer kan ansöka om evenemangsstöd åt en ungdomsgrupp, men kan inte vara den slutliga arrangören av evenemanget.

Hurdana mål kan evenemang ha?

 • Att väcka diskussion om europeiska värderingar som fred, solidaritet, demokrati, inkludering, mänskliga rättigheter och gröna värderingar.
 • Att stärka och diversifiera ungas delaktighet.
 • Att erbjuda lärandemöjligheter för ungdomar.
 • Att kommunicera om Europaåret för ungdomar.

Hurdana evenemang kan man söka stöd för?

Evenemanget kan exempelvis vara:

 • Ett evenemang anordnat i samarbete med en lokal organisation där värderingarna fred och solidaritet behandlas.
 • Ett motionsjippo för att öka medvetenheten om klimatförändringen
 • Ett möte mellan unga och beslutsfattare och/eller influerare på lokal nivå
 • Ett möte mellan unga från olika bakgrunder
 • En kampanj på sociala medier för att främja europeiska värderingar
 • Ett solidaritetsevenemang för att hjälpa ukrainska flyktingar
 • En studieresa för unga inom Finland

Evenemanget kan inte exempelvis vara:

 • Ett evenemang arrangerat för unga av vuxna, där de unga endast är deltagare
 • En stor nationell konferens eller annat massevenemang
 • Kommersiellt eller vinstdrivande evenemang
 • Ett evenemang som strider mot europeiska värderingar, som exempelvis är rasistiskt eller sprider falska nyheter

Hur mycket stöd kan man ansöka om?

Storleken på stödet är 400–1000 €. Den sökande gruppen uppskattar kostnaden för sitt evenemang på ansökningsblanketten och bestämmer vilket belopp de ansöker om.

Utbildningsstyrelsen kan även bevilja den sökande gruppen ett lägre belopp än det sökta, förutsatt att detta inte äventyrar arrangemangets genomförande.

Hur framskrider ansökningen i praktiken?

Ansökan för Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet är öppen 9.5-15.11.2022. Ansökningsformuläret kan skickas in när som helst under denna tid.
Evenemangsstödet ansöks med hjälp av ett Webropol-formulär. Länken till förmuläret finns längst ner på sidan. 


Beslut om att bevilja stöd kommer att fattas i fem (5) omgångar. Varje omgång kommer att ta hänsyn till de ansökningar som lämnats in via Webropol-formuläret före det sista ansökningsdatumet för den aktuella omgången och efter det sista ansökningsdatumet för den föregående omgången. Sista ansökningsdatum/omgång är:

Omgång 1: 15.6
Omgång 2: 15.8
Omgång 3: 15.9
Omgång 4: 17.10
Omgång 5: 15.11

Beslut om vem som beviljas evenemangsstöd kommer att fattas följande vardag efter den sista ansökningsdagen varje omgång. Urvalet görs av en jury som består av personal från Europaåret för ungdomar-projektet, en anställd från Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster för ungdom, kultur och idrott samt en medlem från temaårets ungdomsstyrgrupp. Bidragsmottagarna kommer att meddelas om beslutet personligen via e-post eller telefon inom fem (5) arbetsdagar efter att beslutet fattats. Genomförandet av evenemanget kan påbörjas omedelbart efter beslutet. Stödet kommer att betalas ut inom tre veckor efter beslutet till det konto som sökanden har angett. 

Evenemangsstödet ska användas i sin helhet till att genomföra arrangemanget. Evenemangsstödet kan inte täcka arvode till deltagande ungdomar eller till exempel lönekostnader för en anställd i en organisation som stödjer ungdomar. Evenemangsstödet kan dock täcka till exempel möteskostnader för ungdomar som anordnar evenemanget, samt kostnader för mat och logi.

Det planerade evenemanget ska ske under temaåret, det vill säga senast den 31 december 2022.

Bidragsmottagaren måste rapportera om genomförandet av evenemanget senast den 15 januari 2023. Rapporten ska bestå av en ensidig (A4) beskrivning av vilket arrangemang som har genomförts, hur det har genomförts, vem som har deltagit och vem som nåddes samt en enkel budget som visar vad bidraget har använts till.

Med vilka kriterier utvärderas ansökningarna?

Evenemanget som stöds ska främja europeiska värderingar som fred, solidaritet, demokrati, inkludering, mänskliga rättigheter, frihet och hållbarhet.

Ansökningarna kommer att utvärderas genom följande utvärderingskriterier:

 • Evenemanget är initierat och genomfört av ungdomarna själva
 • Evenemanget behandlar europeiska värderingar på något sätt
 • Den sökande har en tydlig uppfattning om hur evenemanget ska genomföras
 • Evenemanget har en realistisk budget 
 • Evenemanget kommer att nå andra unga utöver genomförandegruppen
 • Evenemanget äger rum i en gemenskap/ett samfund eller en ort som inte tidigare haft liknande verksamhet

Kan någon sorts bakgrundsorganisation vara med i arrangemanget?

Det är möjligt för en organisation att stödja unga i ansökningen av bidraget och i genomförandet av evenemanget. När det gäller minderåriga måste de få stöd av en bakgrundsorganisation. Organisationen får dock inte planera, genomföra eller rapportera om evenemanget för ungas räkning. Om den sökande är en organisation ska det i ansökan anges hur ungdomsgruppen har ansvarat för att planera evenemanget.