Bedömningskriterierna för de yrkesinriktade examensdelarna ändras i alla yrkesinriktade grundexamina. Man inför nya bedömningskriterier som är gemensamma för alla yrkesinriktade examensdelar. De yrkesinriktade grundexamina revideras stegvis under åren 2020-2024, vilket innebär att de nya bedömningskriterierna införs i alla yrkesinriktade grundexamina fram till år 2024.


De gemensamma bedömningskriterierna för de yrkesinriktade examensdelarna i alla yrkesinriktade grundexamina skapar en ram för bedömningen enligt den femgradiga vitsordsskalan.

Genom bedömningen av kunnandet ger man de studerande information om deras kunnande, säkerställer att målen för kunnandet i examensgrunderna uppnåtts och utvecklar förutsättningarna för självvärdering. Bedömningen ska omfatta alla krav på yrkesskicklighet som ingår i examensgrunderna. Bedömarna bedömer den studerandes kunnande på ett mångsidigt sätt genom att jämföra det med det kunnande som fastställts i examensgrunderna. De tillämpar bedömningskriterierna i examensgrunderna på ett ändamålsenligt sätt i sin bedömning.

Bedömarna beslutar utgående från sina bedömningar vitsorden för de yrkesinriktade examensdelarna. Det godkända kunnandet i examensdelen bedöms enligt vitsordsskalan 1–5.

Bedömningskriterierna i examensgrunderna ska även användas vid bedömningen av de valbara examensdelar som ingår i utbildningsanordnarnas lokala utbud.