Som stöd för bedömningskriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen har man utarbetat beskrivningar av de kunskaper som krävs för att få vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna som fastställts i läroplansgrunderna är förpliktande för utbildningsanordnarna och ska som sådana överföras från grunderna till den lokala läroplanen.
Betyget och en ros i famnen

Utbildningsstyrelsen godkände grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 22.12.2014. De lokala läroplanerna som har utarbetats utifrån grunderna har tagits i bruk stegvis från och med 1.8.2016. I grunderna fastställde man separat för varje läroämne kunskapskrav för vitsordet 8 vid utgången av årskurs 6 och i slutbedömningen.

Utbildningsstyrelsens arbete med att utarbeta kunskapskrav för slutbedömningen blev klart år 2020. Utöver kunskapskrav för vitsordet 8 finns nu också beskrivningar av de kunskaper som behövs för att få vitsorden 5, 7 och 9 i slutbedömningen i respektive läroämne i den grundläggande utbildningen. Kunskapskraven publicerades 31.12.2020 och togs i bruk 1.8.2021. Arbetet med att förnya bedömningskriterierna har gjorts i samarbete med sakkunniga och intressegrupper. Målet är att öka likvärdigheten i bedömningen och att vitsorden bättre ska kunna jämföras med varandra. Bedömningskriterierna som fastställts i läroplansgrunderna är förpliktande för utbildningsanordnarna och ska som sådana överföras från grunderna till den lokala läroplanen.

Utbildningsstyrelsen har också utarbetat stödmaterial för slutbedömningen i de olika läroämnena. Stödmaterialet är inte förpliktande. Syftet med materialet är att stödja lärarna i planeringen av undervisningen så att den motsvarar målen, i genomförandet av slutbedömningen och i användningen av bedömningskriterierna.