Elev- och studerandevården ska främja och stödja barnenss, elevernas och de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande samt förebygga olika problem, såsom mobbning, trakasserier, diskriminering och våld i förskoleundervisningen, skolor och vid läroanstalter.

 En kvinna tittar sorgset på en annan person som har ryggen mot kameran.

De elever och studerande samt barn som deltar i förskoleundervisning har rätt till elev- och studerandevårdstjänster. Elev- och studerandevårdstjänsterna utgörs av kurators- och psykologtjänster samt skol- och studerandehälsovården. Yrkesutbildade personer inom elev- och studerandevårdstjänsterna, dvs. hälsovårdare, kuratorer, psykologer och läkare, hjälper barn, elever och studerande och deras vårdnadshavare även i situationer där mobbning, trakasserier, diskriminering eller våld har framkommit.     

Mobbning, trakasserier, diskriminering och våld förblir ofta dolda för vuxna. Att lugnt bemöta barn och unga och att lyssna noggrant är viktigt för att identifiera och ingripa i mobbning, trakasserier, diskriminering och våld.

 

Att bemöta barn och unga och förmågan att lyssna i elev- och studerandevårdstjänsterna

 

Du som arbetar inom elev- studerandevården –ta upp det till tals och fråga

Det är viktigt att personalen för oron på tal med barn och unga och vid behov också diskuterar svåra frågor och problem. Vid mobbning, trakasserier, diskriminering eller våld ska förskolans, skolans eller läroanstaltens lärare, rektor eller ledare samt andra anställda vid behov handleda eleven eller den studerande till elev- och studerandevårdstjänsterna. Barn och unga som gjort sig skyldiga till mobbning, trakasserier, diskriminering eller våld eller barn eller unga som varit föremål för dessa kan ha ett brådskande behov av elev- och studerandevårdstjänster. I brådskande fall ska barnet, eleven och den studerande få diskutera med kurator, psykolog redan samma eller följande dag. Även i icke-brådskande ärenden har barn och unga rätt att få komma till psykologens eller kuratorns mottagning inom sju arbetsdagar. Inom skolhälsovården ska det erbjudas mottagning utan tidsbeställning och studerande ska ges möjlighet att vardagar under tjänstetid samma dag få kontakt med studerandehälsovården. 

Inom den individuella elev- och studerandevården följs och främjas förskolebarnets, elevens eller den studerandes övergripande hälsa, välbefinnande, delaktighet och lärande, där förebyggs problem och erbjuds tidigt stöd. Detta genomförs till exempel vid återkommande hälsoundersökningar inom skol- och studerandehälsovården. Hälsovårdaren träffar varje barn och ung person varje år och diskuterar också frågor som gäller mobbning och trakasserier. En läkarundersökning ordnas för alla elever i årskurserna 1, 5 och 8. Läkaren träffar den studerande inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen senast under det andra studieåret. Till kuratorn och psykologen kan förskolebarn, elever och studerande söka sig enligt behov.

Inom alla elev- och studerandevårdstjänster beaktas mobbning, trakasserier och våld som potentiella hot mot välbefinnandet och som potentiella bakomliggande faktorer vid symtom.  

Vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld kan det vara nödvändigt att sammankalla en sektorsövergripande expertgrupp som sammanställs från fall till fall. Gruppen kan sammankallas av läraren, rektorn eller en yrkesutbildad person inom elev- och studerandevårdstjänsterna. Sammankallandet av gruppen kräver ett samtycke av eleven eller den studerande eller av vårdnadshavaren. De som deltar i ordnandet och genomförandet av den individuella elev- och studerandevården för ett förskolebarn, en elev eller en studerande har utan hinder av tystnadsplikten rätt att av varandra få och till varandra lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för anordnandet och genomförandet av den individuella elev- och studerandevården. 

En elev har rätt att få elevvårdstjänster av kurator eller psykolog i samband med disciplinära åtgärder eller förvägran av rätt att delta i undervisningen inom den grundläggande utbildningen. En studerande har rätt att få studerandevårdstjänster av kurator eller psykolog i samband med förvägran av rätt att delta i undervisningen inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. 

Inom den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen ska eleven och den studerande ges tillfälle att personligen diskutera med elev- och studerandevårdens psykolog eller kurator medan eleven eller den studerande förvägras rätt att delta i undervisningen. Dessutom ska det ordnas annat behövligt stöd för eleven och den studerande under tiden hen har förvägrats rätt att delta i undervisningen och när hen återvänder till undervisningen. För dessa elever och studerande utarbetas också en plan för att stödja återgången till undervisningen.  

Yrkesutbildade personer inom elev- och studerandevårdstjänsterna bistår och stöder också den övriga personalen samt rektorn och ledaren vid elevernas och de studerandes upplevelser av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld, vid utredning av dessa situationer samt vid uppföljningen av dessa. Vid behov kan även andra instanser som stöder välbefinnandet till exempel från andra håll inom social- och hälsovårdstjänsterna delta i samarbetet.   

 

Läraren och elev- och studerandevårdstjänsterna reder ut mobbning tillsammans