Europeiska centret för specialundervisning och inkluderande undervisning är en administrativt självständig organisation som grundats av dess medlemsländer. Organisationen fungerar som ett europeiskt samarbetsforum för specialundervisning. Centret upprätthålls och finansieras av medlemsländernas undervisningsministerier och Europeiska kommissionen med hjälp av medel från Europeiska unionens Erasmus+-program (2014–2020). Utvecklingscentret har 31 medlemsländer.

Utvecklingscentret samlas in, behandlar och sprider information på europeisk och på nationsnivå samt erbjuder sina medlemsländer förutsättningar att lära sig av varandra genom att mångsidigt utbyta information och erfarenheter. Utvecklingscentret har såväl längre som kortare program som återspeglar medlemsländernas prioriteringar och EU:s gemensamma riktlinjer som gäller elever och studerande som behöver särskilt stöd och olika åtgärder för att främja deras integrering i den allmänna undervisningen.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006) och Europeiska unionens olika direktiv och meddelanden klargör att länderna inte längre har orsak att debattera om vad inkluderande undervisning är eller varför man ska erbjuda inkluderande undervisning. Nu behövs handledning i hur den inkluderande undervisningen kan genomföras när det gäller lärarna, klasserna, skolorna, regionerna, kommunerna och de nationella riktlinjerna. Utvecklingscentret erbjuder länderna evidensbaserad information och rekommendationer om hur de centrala riktlinjerna kan genomföras i praktiken. Utvecklingscentret fokuserar i huvudsak på inkluderande undervisning i dessa vidare bemärkelse, vilket innebär att elevernas och de studerandes olikheter och lärmiljöernas mångfald ses som en människorättsfråga och en kvalitetsfråga.

Det slutliga målet är att främja en utbildningspolitik och sådana utbildningsrelaterade verksamhetssätt som svarar på olika elevers och studerandes behov, även elever och studerande som behöver särskilt stöd. Verksamheten tar fasta på alla elevers och studerandes lika möjligheter, tillgänglighet, inkluderande utbildning samt på att främja en högklassig utbildning med beaktande av de olika politiska riktlinjer, verksamhetssätt och utbildningsförhållanden som finns i olika länder.