Nedan beskrivs kort möjligheterna att studera det andra inhemska språket och främmande språk i gymnasiet.

Gymnasieutbildning

I gymnasiet studerar man förutom modersmål och litteratur två obligatoriska språkämnen: det andra inhemska språket och ett främmande språk. I båda läroämnena erbjuds studier i olika omfattning, dvs. lärokurser. Det finns särskilda ramvillkor för studier i de olika lärokurserna.

Gymnasieutbildningen är som utbildningsform fristående från den grundläggande utbildningen. Det är önskvärt att samma språkval fortsätter i gymnasiet, men det är ingenting som hindrar att till exempel en studerande som studerat finska som B1-språk i den grundläggande utbildningen studerar A-finska i gymnasiet.

Lärokurser i språk i gymnasiet: 

LärokursStudiernas omfattningStatusAnknytning till undervisningen i den grundläggande utbildningenObservera
A-språk*

Obligatoriska: 12 sp

Valfria: 4 sp

Obligatoriskt

A-lärokurs/språk, inleds i årskurs 1 i den grundläggande utbildningen, s.k. långt språk.

I gymnasieutbildningen görs ingen skillnad mellan A1 och A2-lärokurs på samma sätt som inom den grundläggande utbildningen.

Observera även att i gymnasiet kan den studerande välja vilket språk som helst som A-språk av de språk som erbjuds som A-lärokurs.

Om den studerande studerar flera A-lärokurser/språk är dessa till sin natur valfria, även om dessa inte benämns som sådana.

Observera att det inte är obligatoriskt att studera till exempel engelska i gymnasiet. Det enda obligatoriska språket är det andra inhemska språket (finska/svenska).

B1-språk*

Obligatoriska: 10 sp

Valfria: 4 sp

Obligatoriskt. Oftast det andra inhemska språket.B1-lärokurs, inleds senast i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen.I princip är det möjligt för den studerande att studera även flera B1-språk, även om dessa lärokurser sällan erbjuds.  
B2-språkValfria: 16 spValfrittB2-lärokurs, inleds senast i årskurs 8 i den grundläggande utbildningen, s.k. kort språkStudierna enligt en B2-lärokurs sker ofta tillsammans med studierna i en B3-lärokurs.
B3-språkValfria: 16 spValfrittEtt s.k. kort språk som inleds i gymnasiet. I Grunderna för gymnasiets läroplan har även fastställts grunder för en B3-lärokurs i det andra inhemska språket (finska/svenska). Lärokursen är ämnad för studerande som befriats från studier i det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen.

*Det andra inhemska språket studeras som endera A- eller B1-lärokurs. Om den studerande studerar två A-lärokurser och det ena av dem är det andra inhemska språket behöver den studerande inte studera en B1-lärokurs.

De svenskpråkiga och de finskspråkiga studerandes språkstudier skiljer sig lite från varandra. I de svenskspråkiga skolorna studerar eleverna oftast två A-lärokurser. I den grundläggande utbildningen studerar de svenskspråkiga eleverna oftast finska som A-lärokurs och engelska som frivillig A2-lärokurs. Även i gymnasiet fortsätter de svenskspråkiga studerande sina språkval och studerar två A-lärokurser, i finska och engelska. Även valfria språk studeras i något större omfattning i svenskspråkiga skolor än i finskspråkiga. Mera information om språkval finns i utbildningsförvaltningens statistiktjänst.

I gymnasielagen (714/2018) föreskrivs om läroämnen och studier. Om lärokurser bestäms i bilagan i förordningen om gymnasieutbildningen (810/2018).