Projektet med referenspunkter för kvalitetsledning (2019–2021) omfattar nio aktiviteter. Projektets centrala mål är att:

  • säkerställa att kvalitetssäkringen av den finländska yrkesutbildningen följer rekommendationen EQAVET * och kompletteringarna av den EQAVET +,
  • främja användningen av information om kvalitetssäkringen av yrkesutbildningen genom att vidareutveckla verktyg, metoder och spridningsbara material för alla aktörer inom yrkesutbildningen
  • främja det ömsesidiga lärandet på alla nivåer inom yrkesutbildningen samt främja de studerandes och andra intressegruppers engagemang för att utveckla stödmaterial och anvisningar för kvalitetssäkringen samt för arbetet med kvalitetssäkringen i praktiken.

Action Grant
EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training
National Reference Points
Agreement number - 2019-0493/001-001
Project N° 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Europeiska kommissionen svarar inte för publikationernas innehåll.

 

*Referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildningen (EQAVET): Europaparlamentets och europeiska rådets europeiska referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training). Läs mer om referensramen.