Nätverksledarskap och påverkansarbete inom nätverk blir allt mer vanligt. Utvecklingsnätverken och projekten inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn har som mål att förnya verksamhetskulturen och pedagogiken, främja elevernas lärande, deras skoltrivsel och motivation, stödja lärarnas kompetensutveckling och arbetsork, utveckla rutinerna för ledarskap samt skapa och sprida nya innovationer.
Arbetande med post-it lappar.

I nätverken delar aktörer från olika områden med sig av sina kunskaper och färdigheter. Nätverksbaserat arbete är ett effektivt verksamhetssätt i komplexa situationer. Alla aktörer behövs eftersom de grundläggande orsakerna och därtill hörande problem ofta ger sig uttryck på olika områden och i olika situationer. Både skolan och den småbarnspedagogiska verksamheten har en avgörande roll som verksamhetsmiljöer för nätverken samt i att bemöta barnen, de unga och föräldrarna.

Skolornas och de övriga bildningstjänsternas roll granskas med fokus på stödet för lärande och utveckling och främjandet av välbefinnande. Ett viktigt perspektiv är också den helhet som olika barn- och familjetjänster bildar. I regeringsprogrammet anges till exempel utvecklingen av stödtjänster med låg tröskel i anslutning till småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen (t.ex. rådgivningsverksamhet, psykologtjänster, hemtjänster och familjerådgivning samt högklassiga elev- och studerandevårdstjänster). Målet är att tjänsterna ska finnas nära barnen och de unga där man möter deras och familjernas utmaningar och problem, som i dagens läge har ökat och blivit allt mer komplexa.

Skolans och den småbarnspedagogiska verksamhetens uppgift att fostra och undervisa blir allt mer utmanande och undervisningspersonalen har uttyckt sin oro beträffande barnen, de unga och deras familjer. Personalen har även oro gällande resurserna och sin egen ork. Faktorerna som inverkar på barns och ungas välbefinnande är komplexa och det finns många aktörer som främjar välbefinnandet. Aktörernas gemensamma målsättningar sträcker sig utanför skolan och daghemmet. Målen är bland annat att ensamheten minskar, problemen med psykisk hälsa och rusmedelsberoende minskar, skadliga och negativa modeller som överförs mellan generationer bryts, antalet barn som omhändertas minskar.
 
I skolorna och inom den småbarnspedagogiska verksamheten arbetar redan nu personal som inte har en rektor/daghemsföreståndare som förman. Ledaren svarar ändå för verksamhetskulturen i den egna enheten och har i allt högre grad ansvar för att leda nätverk bestående av olika aktörer samt för att leda ett nätverksbaserat arbetssätt.