Vanliga frågor

Nyckelord: Elev- och studerandevård Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete

Eleven/den studerande kan begära att få uppgifter i utbildningsanordnarens handlingar med stöd av offentlighetslagen. I detta fall ska utbildningsanordnaren bedöma om eleven/den studerande har rätt att få de uppgifter som hen begär utgående från en parts rätt att ta del av en handling enligt 11 § i offentlighetslagen. Eleven/den studerande kan även begära uppgifter med stöd av 12 § i offentlighetslagen, enligt vilken var och en har rätt att ta del av de uppgifter som ingår i en myndighetshandling som gäller honom själv. Dessa rättigheter omfattas av vissa begränsningar. Enligt 11 § i offentlighetslagen har en part, hans ombud eller hans biträde inte den ovan nämnda rätten till exempel när utlämnande av uppgifter ur handlingen skulle strida mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse, ett barns intresse eller ett annat synnerligen viktigt enskilt intresse.

Eleven/den studerande kan även ha rätt enligt dataskyddslagstiftningen att få information om vilka uppgifter om honom eller henne som har antecknats i elev- eller studerandevårdsberättelsen och rätt att ta del av dessa uppgifter. Det är fråga om den registrerades rätt att få tillgång till sina egna uppgifter, som endast kan begränsas i situationer som separat fastställs i lagen. Enligt 34 § 2 mom 2 i dataskkyddslagen har till exempel den registrerade inte rätt att få tillgång till uppgifter som samlats in om honom eller henne om lämnandet av informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för den registrerades eller någon annans rättigheter. 

Elevens/den studerandes vårdnadshavare har motsvarande rättigheter när det gäller uppgifter om honom eller henne själv samt uppgifter om ett minderårigt barn som konstaterats vara oförmögen att utnyttja sin självbestämmanderätt. När vårdnadshavarens begäran behandlas är det därför viktigt att avgöra om vårdnadshavaren framfört begäran på elevens/den studerandes vägnar i egenskap av dennas lagliga företrädare eller om vårdnadshavaren utövar sina egna rättigheter. Utbildningsanordnaren ska dessutom kontrollera om vårdnadshavaren har rätt att få alla uppgifter som hen begär ska lämnas ut. Vårdnadshavaren har till exempel inte rätt att få uppgifter som gäller eleven/den studerande, om en minderårig elev eller studerande har förbjudit att uppgifter lämnas ut till vårdnadshavaren i enlighet med 18 § i lagen om elev- och studerandevård eller om utlämnandet av uppgifterna exempelvis strider mot barnets intresse enligt 11 § 2 mom. 1 punkten i offentlighetslagen. Bedömningen av ett minderårigt barns förmåga att fatta självständiga beslut görs av en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården som arbetar inom elev- eller studerandevården. Bedömningen av barnets intresse på det sätt som avses i offentlighetslagen utförs av utbildningsanordnaren.

Den registrerades rättigheter och förverkligandet av dessa behandlas närmare på finska i Utbildningsstyrelsens dataskyddsguide (se länken nedan). Utlämnande av uppgifter med stöd av offentlighetslagen behandlas närmare i Utbildningsstyrelsens handbok Offentlighet och informationshantering inom undervisningsväsendet (se länken nedan).