Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) 2021 upphör 21.5.2021

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna...
Ansökan om finansiering

Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut 2021

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122) upphör 18.5.2021

Finansieringsansökan för KA122-kortvariga mobilitetsprojekt är avsedd Erasmus+-programmets organisationer inom yrkesutbildningen som har lite eller ingen erfarenhet av Erasmus+-mobilitetsprojekt...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121) går ut 18.5.2021

Finansieringsansökan för KA121-instansen är avsedd för Erasmus+-programmets ackrediterade yrkesutbildningsaktörer.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 21.5.2021

Partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships, KA220-HED) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla...
Ansökan om finansiering

Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Syftet med ungdomsgarantins studiesedelunderstöd är att stödja sådan utbildning som inte leder till examen och som i första hand syftar till att förbättra studie- och språkfärdigheterna hos unga...
Ansökan om finansiering

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete kan sökas för 2021

Understödet är avsett för utveckla medborgarinstitutens verksamhet inom följande tyngdpunkter, av vilka ansökan tydligt ska rikta sig till en: pedagogisk utveckling, i synnerhet kompetensbaserad...
Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Studiesedelunderstödet är avsett att ersätta utgifter som tas ut av vuxenstuderande inom sådan utbildning inom det fria bildningsarbetet som inte leder till examen. Med hjälp av understödet kan...
Ansökan om finansiering

Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats

Ansökningstid: 5.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15 Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats. Anslaget för statsunderstödet är cirka 1,4 miljoner euro och...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd kan igen sökas för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik

Ansökningstid: 5.3-14.4.2021 kl. 16.15 Syftet med understödet är att utveckla de digitala lärmiljöerna inom småbarnspedagogik, de digitala kunskaperna och färdigheterna samt de pedagogiska...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för internationalisering av den allmänbildande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken

Utöver målet att utveckla och göra internationaliseringen mångsidigare efterlyses projekt med ansvarstagande som tema. Målen för understödet grundar sig långt på målen för avsnitt 4.7 i FN:s...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2021

Ansökningstiden: 3.3.2021 – 28.4.2021 kl 16:15 Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2021 kan nu sökas. Statsunderstödet kan sökas av de...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att utvidga undervisning på två språk 2021

Syftet med statsunderstödet för att utvidga undervisningen på två språk är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och...
Ansökan om finansiering

Ordnande och utveckling av skolans klubbverksamhet 2021

Ansökningstid: 3.3.2021–14.4.2021 kl. 16.15 Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro. Med skolans klubbverksamhet avses...
Ansökan om finansiering

Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Ansökningstiden: 26.2.2021 – 14.4.2021 kl 16:15 Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 300 000euro för främjande av projekt som stärker läskunnigheten bland unga och...
Ansökan om finansiering

Prövningsbaserat statsunderstöd för anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandelar per undervisningstimme öppnas

Av anslag i statens budget för år 2021 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd på 150 000 euro. Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd till organisationer inom den allmänbildande utbildningen 2021

Statsunderstöd till organisationer inom den allmänbildande utbildningen 2021 kan sökas. Med hjälp av statsunderstödet utvecklas verksamheten vid de organisationer som sköter samarbetet mellan hem och...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2021

Understöd kan beviljas aktörer med tillstånd att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Ansökningshelheten är indelad i tre delar i den digitala...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken finns att söka igen

Statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken för år 2021 kan sökas. Ansökningstid: 7.1–19.2.2021 kl. 16.15. Statsunderstödet kan sökas av kommuner...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd kan sökas för att ersätta tilläggsresurserna för proven i studentexamen hösten 2020

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för att ersätta de tilläggsresurser som coronavirussituationen medförde för ordnandet av proven i studentexamen hösten 2020. Specialunderstöd beviljas till...