Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020

Studiesedelunderstöd för medborgarinstitut, folkhögskolor och studiecentraler kan sökas 20.1.2020 - 25.2.2020.
Ansökan om finansiering

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020 (medborgarinstitut)

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020 för medborgarinstitut kan nu sökas. Ansökningstid 20.1 - 25.2.2020 kl. 16.15.
Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för utbildning för invandrarunga inom det fria bildningsarbetet 2020

Studiesedelunderstöd för utbildning för invandrarunga inom det fria bildningsarbetet 2020 kan nu sökas. Ansökningstid 20.1- 25.2.2020 kl. 16.15.
Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2020

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2020 kan nu sökas. Ansökningstiden är 20.1 - 25.2.2020
Ansökan om finansiering

Statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020

Ansökan för statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020 har öppnat. Ansökningstid: 15.1 - 20.2.2020 kl. 16.15 Statsunderstödet kan sökas av kommuner...
Ansökan om finansiering

Stöd för vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för utvecklande av dessa

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för att delta i vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för att utveckla vetenskapstävlingar. Summan som kan sökas är 550 000 euro.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Bridging culture and audiovisual content through digital, ansökningstiden slutar 14.5.2020

Utlysningen Bridging culture and audiovisual content through digital inom EU-programmet Kreativa Europas sektorsövergripande programområde erbjuder stöd för digitala projekt som förenar kulturområden och den audiovisuella branschen. Målet är att öka deras ekonomiska och samhälleliga fördelar med hjälp av digitala möjligheter. Ansökningstiden slutar 14 maj 2020.
Ansökan om finansiering

Music Moves Europe: Co-creation and co-production, ansökningstiden slutar 30.4.2020

Music Moves Europe är Europeiska kommissionens initiativ som utlyser skräddarsydd finansiering för musikbranschen samt främjar samarbete på politiknivå och aktiv dialog med musikfältet. Inom ramen för initiativet publiceras 2018–2019 utlysningar för att testa olika stöd skräddarsydda för musikbranschen. Totalt fyra stöd utlystes 2019, av vilka ett är avsett att främja projekt för samproduktion och residensverksamhet inom den europeiska musikbranschen. Inom Co-creation and co-production-ansökningsomgången beviljas finansiering till cirka 10 projekt som genomför innovativa och hållbara former för skapande och produktion. Målet är att sammanföra lovande europeiska musikskapare och musiker, utveckla deras kunskaper samt producera nya europeiska repertoarer och sprida dem till publiken. Ansökningstiden slutar 30 mars 2020.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt med Västbalkan, ansökningstiden slutar 28.4.2020

EU-programmet Kreativa Europa anordnar en separat ansökningsomgång för samarbete med Västbalkan. Målet med ansökningsomgången är att med hjälp av kultursamarbete främja försoning och goda grannrelationer, öka kultursamarbetet mellan EU och Västbalkan samt förbättra konkurrenskraften hos kultur och kreativa branscher på Västbalkan. Ansökningstiden slutar tisdagen 17 mars 2019 kl. 18.00 finsk tid. Det kommer att beviljas totalt 5 miljoner euro till uppskattningsvis 20 projekt. Denna separata utlysning finansieras av EU:s instrumentet för stöd inför anslutningen (Instrument for Pre-accession Assistance) IPA II.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan om ackreditering för mobilitetskonsortier (KA108) slutar 11.2.2020

Under ansökningsrundan 2020 för Erasmus+-programmet kan bidrag för europeisk och global mobilitet sökas utom av enskilda högskolor också för mobilitet som arrangeras av mobilitetskonsortier, eller...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för europeisk mobilitet (KA103) slutar 11.2.2020

Under Erasmus+ programmets ansökningsrunda för europeisk mobilitet (KA 103) kan högskolor och mobilitetskonsortier söka Erasmus+ mobilitetsstipendier och bidrag för organisering av utbyten för läsåret...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för högre utbildning Global mobilitet (KA107) ansökningsrunda 2020

Under Erasmus+-programmets verksamhet för global mobilitet kan man ansöka om bidrag för högskolornas studerande-, praktikant-, lärar- och personalmobilitet tillsammans med högskolor i partnerländer...
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Programmets sista ansökningsomgång slutar 1.9!

Den sista ansökningsomgången inom programmet Ett Europa för medborgarna slutar 1 september 2020. Det nya Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden startar 2021 och fortsätter till slutet av 2027
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt

EU:s Kreativa Europe ger stöd till europeisk samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorer. Det är den sista ansökningsrundan för europeiska samrabetsprojekt inom EU programperioden 2014-2020. Sista ansökningsdatum är den 27 november. Total budget för årets bidragsfördelning är 48,4 miljoner euro. Cirka 100 projekt ska finansieras.
Ansökan om finansiering

Mer stöd för nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande

Utbildningsstyrelsen öppnar ett statsunderstöd på 200 000 euro för att stöda nationell kommunikation som främjar yrkesutbildningens image och inflytande. De som kan söka om understöd är anordnare av...
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och kompetensutveckling

Det centrala målet för statsunderstödet är att utveckla och ta i bruk verksamhetssätt och -modeller som stödjer etableringen av tutorlärarverksamheten samt att utnyttja redan befintliga material...
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd för att utvidga den regionala tutorlärarverksamheten till nya områden 2019

Målet för statsunderstödet är att bilda nya nätverk på sådana områden där det ännu inte finns regional tutorlärarverksamhet. På kartan bakom länken intill åskådliggörs vilka utbildningsanordnare som...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för gymnasiereformen

Syftet med understödet är att främja förnyandet av gymnasieutbildningen, förverkligandet av den nya gymnasielagens mål samt utarbetandet och implementeringen av läroplanerna för gymnasiet som tas i bruk 2021.
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd: #denbästaskolan 2.0

Målet för statens specialunderstöd är att främja implementeringen av grunderna för läropla-nen för den grundläggande utbildningen (innefattar implementeringen av de preciserade rikt-linjerna för...
Ansökan om finansiering

Ansökan om statsunderstöd har öppnats för utvecklingen av språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen

Syftet med statsunderstödet är att säkerställa den pedagogiska och professionella kompetensen hos lärare som undervisar i A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt säkerställa genomförandet av mångsidiga språkval i den grundläggande utbildningen och tillgängligheten till material som lämpar sig för undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2.