Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och kompetensutveckling

Det centrala målet för statsunderstödet är att utveckla och ta i bruk verksamhetssätt och -modeller som stödjer etableringen av tutorlärarverksamheten samt att utnyttja redan befintliga material...
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd för att utvidga den regionala tutorlärarverksamheten till nya områden 2019

Målet för statsunderstödet är att bilda nya nätverk på sådana områden där det ännu inte finns regional tutorlärarverksamhet. På kartan bakom länken intill åskådliggörs vilka utbildningsanordnare som...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för gymnasiereformen

Syftet med understödet är att främja förnyandet av gymnasieutbildningen, förverkligandet av den nya gymnasielagens mål samt utarbetandet och implementeringen av läroplanerna för gymnasiet som tas i bruk 2021.
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd: #denbästaskolan 2.0

Målet för statens specialunderstöd är att främja implementeringen av grunderna för läropla-nen för den grundläggande utbildningen (innefattar implementeringen av de preciserade rikt-linjerna för...
Ansökan om finansiering

Ansökan om statsunderstöd har öppnats för utvecklingen av språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen

Syftet med statsunderstödet är att säkerställa den pedagogiska och professionella kompetensen hos lärare som undervisar i A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt säkerställa genomförandet av mångsidiga språkval i den grundläggande utbildningen och tillgängligheten till material som lämpar sig för undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen

Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen som gäller till år 2030. Det finns sammanlagt 4 miljoner euro att söka för åtgärder som...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att främja vetenskapsfostran

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för projekt som främjar samarbetet mellan högskoleutbildning och utbildning på de lägre stadierna i hela landet. Samarbetsprojekt mellan högskoleutbildning...
Ansökan om finansiering

Nordic Master utlysning 2019

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. År 2019 organiseras ansökningsrundan 30.4-31.10.2019. Läs mer om...
Ansökan om finansiering

Ansökan är öppen för Nordplus förberedande besök! Ansökningsfristen är 1.10.2019

Planerar du ett Nordplus-samarbete för 2020? Innan ni skickar in en projektansökan är det möjligt att söka bidrag för ett förberedande besök inom programmen Nordplus Junior, Nordplus Nordens Språk och...
Ansökan om finansiering

Undervisning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål stöds med statsunderstöd

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för följande ansökningshelhet, under förutsättning att riksdagen beviljar anslaget: Extra statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2019.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för utveckling av nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd för utveckling av nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen. För detta ändamål har reserverats 3 000 000 euro. Statsunderstödet kan sökas 9.5–14.6.2019.
Ansökan om finansiering

Fängelseundervisning inom yrkesutbildningen stöds med statsunderstöd

Från början av år 2018 har genomförandet av yrkesutbildning som ordnas som fängelseundervisning varit en uppgift för anordnarna av yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen stöder införandet av den nya modellen med statsunderstöd på 500 000 euro. Målet är att utveckla och införa en ny verksamhetsmodell för fängelseundervisningen inom yrkesutbildningen på nationell nivå.
Ansökan om finansiering

HEI ICI 2020-2024 ansökningsutlysning öppen

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildningen i utvecklingsländerna.