Oppilaita luokassa tutkimassa tabletteja

Användning av applikationer som utnyttjar artificiell intelligens (AI) i skolor och läroanstalter   

Den snabba utvecklingen inom applikationer som drar nytta av artificiell intelligens innebär att det är viktigt att bekanta sig med, testa och diskutera AI på olika utbildningsstadier. Applikationer som bygger på artificiell intelligens och analyserar enorma datamängder utvecklas i rasande takt. Applikationerna kan användas för att producera till exempel text, bilder, videor och musik. Dessa nya applikationer innebär intressanta möjligheter för informationssökning och bearbetning av information samt för eget skapande.

Användningen av applikationerna är även förknippad med etiska och juridiska frågor. Lösningar på de mera omfattande av dessa frågor strävar man efter att hitta på internationell och nationell nivå. Ansvarsfull användning som utgår från lagstiftningen och reglerna i den egna skolan eller läroanstalten är viktig när det gäller alla digitala apparater och applikationer och detta gäller även AI. Kompetens inom artificiell intelligens är en del av allmänbildningen idag och i framtiden. Alla barn och unga har rätt till denna kompetens.

Applikationer som utnyttjar artificiell intelligens är redan sedan länge en del av vår vardag. Välbekanta användningsändamål är till exempel chatbottar i olika digitala tjänster, appar som snabbt översätter mellan olika språk och fantastiska animationsfilmer. Det saknas en definitiv eller gemensam definition för artificiell intelligens, eftersom nya innovationer hela tiden bidrar till att vår uppfattning förändras. I den här texten använder vi artificiell intelligens i singularis, trots att det finns många olika sätt att tillämpa AI:

  • applikationer som bygger på språkmodeller och producerar text
  • applikationer som bygger på bildhantering, och applikationer som känner igen och producerar bilder och ljud samt
  • applikationer som extraherar och analyserar numeriska data.

AI-applikationer kan även delas in i reaktiva, prediktiva och generativa applikationer. Till skillnad från andra datorprogram som är programmerade för ett visst syfte kan applikationer som utgår från artificiell intelligens förbättra sin exakthet eller sin verksamhetsmodell utgående från data och respons.
 
Artificiell intelligens är inte i sig en ny uppfinning, men omfattande användning av AI inom olika branscher har blivit möjlig till följd av förbättrad datorkapacitet hos molntjänster. När man diskuterar artificiell intelligens är det viktigt att man förstår vad AI verkligen är och vad man avser med artificiell intelligens. Ur användarens synvinkel kan artificiell intelligens vara alla applikationer som används i samband med intellektuella funktioner som är typiska för oss människor, såsom beslutsfattande, förståelse av tal och skapande av nya bilder eller kompositioner.

Ur en teknisk synvinkel kan man förenklat definiera artificiell intelligens som dataapplikationers förmåga att skapa nya lösningar eller beslutsregler som inte är programmerade på förhand. Medan traditionella datorprogram bygger på beslutsregler och instruktioner som har programmerats på förhand av en människa, är det datorn som utgående från data som matats in skapar beslutsreglerna vid användningen av artificiell intelligens. AI-applikationer kan alltså till en viss grad anses lära sig av data. I detta fall talar man ofta om maskininlärning.

Kunskap om de möjligheter som artificiell intelligens innebär är en del av dagens och framtidens allmänbildning och yrkeskunnande. Artificiell intelligens används och kommer även i framtiden att användas i stor utsträckning i olika arbetsuppgifter. Detta leder till ändrade arbetsbeskrivningar och att arbetet blir mer effektivt samt till att helt nya lösningar uppkommer. Det ersätter dock inte behovet av undervisning i grundläggande färdigheter och i förmågan att lära sig lära. Den alltmer omfattande användningen av AI-applikationer innebär en utmaning i synnerhet för förmågan att läsa kritiskt, som i sin tur utgår från allmänbildning. Användningen av artificiell intelligens främjar tekniska kunskaper och utgör ett stöd för utvecklingen av mångsidig läskunnighet. Det är viktigt att diskutera hur AI fungerar, så att barn och unga kan känna igen och bedöma vad som eventuellt är information som producerats av artificiell intelligens eller desinformation. De bör vara medvetna om att artificiell intelligens även används vid beslutsfattande.  

Artificiell intelligens är ett ämne som diskuteras flitigt i sociala medier. Det är viktigt att diskussionen även förs av yrkesverksamma i skolor och läroanstalter Det är givande att dela tankar och erfarenheter inom arbetsgemenskapen. Den snabba utvecklingen inom området väcker intresse och innebär lovande pedagogiska möjligheter, samtidigt som juridiska frågor och frågor om etiska aspekter hos användningen väcks. I takt med att situationen förändras kan utbildningsanordnarna vid behov precisera sina lokala planer för digital kompetens och användning av applikationer i enlighet med riktlinjerna i läroplans- och examensgrunderna. Inom den grundläggande utbildningen konkretiseras målen för utvecklingen av kunnandet av kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens. Det är även möjligt att precisera läroanstalternas ordningsregler.

Det är även viktigt att öppet diskutera artificiell intelligens med eleverna och de studerande. Det kan hända att de har betydande kunskap inom användningen av artificiell kompetens som med fördel kan synliggöras. De kan även komma med förslag som främjar lärandet, som man bör lyssna på och dela med sig av. Det är viktigt att eleverna eller de studerande känner till sätt att använda AI-applikationer i lärandet och för att påvisa kunnande som man tillsammans har kommit överens om. Inom utbildningen uppmuntras barn och unga att använda ny teknik och ta sikte på karriärer där ny teknik används.