Skolarbete och fostran kräver hela tiden stora och små lösningar. Allt är inte frågor om rätt eller fel, men i arbete med barn och unga är den etiska dimensionen ständigt närvarande.

Genom verksamhet som anknyter till internationalisering uppbyggs global kompetens. Global fostran har till uppgift att öppna människors ögon och sinne för de olika verkligheter som finns i världen och väcka människors vilja att bygga en rättvisare och mer jämlik värld som respekterar de mänskliga rättigheterna. Unescos mål för hållbar utveckling 2030 förutsätter att elever och studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter som främjar:

  • en hållbar utveckling och en hållbar livsstil
  • mänskliga rättigheter
  • jämställdhet mellan könen
  • en fredlig kultur utan våld
  • världsmedborgarskap
  • respekt för kulturell mångfald och för kulturens betydelse i en hållbar livsstil

Hållbarheten består av ekologisk, ekonomisk samt social och kulturell hållbarhet. 

  • Med ekologisk hållbarhet avses att den biologiska mångfalden och ekosystemens funktionalitet bevaras, att människans verksamhet anpassas till naturresurserna och naturens bärkraft samt hållbar användning och rättvis fördelning av naturresurserna. 
  • Ekonomisk hållbarhet innebär att verksamheten är både ekonomiskt effektivt och sparar naturen och att konsumtionen är ansvarsfull.
  • I social hållbarhet är det av central betydelse att förutsättningarna för välfärd garanteras också för kommande generationer och att man strävar efter hållbara levnadsvanor.
  • Element i kulturell hållbarhet är bevarande av kulturell mångfald, främjande av växelverkan mellan olika kulturer, kulturkännedom, respekt och kulturell identitet samt värdepluralism och jämlikhet.