Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: journalistiska samarbetspartnerskap 2022

Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
24.2.2022 – 22.9.2022 kl 18:00
Ansökningsblankett

EU-programmet Kreativa Europa's sektorsövergripande programområdet stöder också journalistsika samarbetspartnerskap. Årets 2022 ansökningsrundan är nu öppen och dess budget är 7,5 miljoner euro.

Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet.

För vem?

Partnerskapet behöver bestå av organisationer från minst tre olika länder som deltar i Kreativa Europa.

Icke-vinstdrivande, offentliga och privata distributionskanaler för medier (inkl. press och webbmedier, radio och podcaster, TV) samt andra organisationer som fokuserar på nyhetsmedier (t.ex. föreningar och medborgarorganisationer inom branschen, stiftelser och utbildningsorganisationer) kan delta.

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 22.9.2022 (obs. ansökninstiden har förlängts). Resultaten publiceras i december 2022. 

Projekten kan pågå i högst 24 månader.

Vad finansieras?

EU-stödet är minst 300.000 och högst 2,5 miljoner euro och 70% av projektets totala kostnader.

Stöd till utveckling av journalistiska innehållet eller affärsutveclingen

Stöd kan bland annat sökas för samarbete mellan alla eller olika sektorer av nyhetsmedia. Man kan söka finansiering för projekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet.

Projekten ska öka samarbetet och skapa systemförändringar inom sektorn.

Projektresultatet kan vara till exempel

  • omfattande nätverk där experter inom nyhetsmedia delar med sig av bästa praxis
  • branschspecifika datasammanslutningar som behandlar tekniska format och/eller journalistikens olika genrer
  • utveckling av kompetensen hos journalister och yrkespersoner inom branschens affärsverksamhet
  • nya innovationer och kreativa verksamhetsmodeller i journalismens produktions- och distributionsprocesser
  • ökat intresse för nyhetsinnehåll i olika samhälls-, språk- och åldersgrupper
  • ökad synlighet för journalistiskt producerat innehåll.

Ansökningsprocessen

Alla handlingar med anknytning till den öppna ansökan om finansiering publiceras i EU:s portal Funding and Tenders. Ansökningarna administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA. Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren i Funding and Tenders portal.

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.