Statsunderstöd

Klimat- och hållbarhetsprojekt för den grundläggande utbildningen, tilläggsansökan 2023

Grundläggande utbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
9.3.2023 – 19.4.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
796 681 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286
e-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@oph.fi

En tilläggsansökan öppnas inom ramen för Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt kring klimat- och hållbarhetsfostran och riktas till projekt inom den grundläggande utbildningen.

Understödets mål är att på ett helhetsbetonat sätt främja den grundläggande utbildningens och andra stadiets klimat- och hållbarhetsfostran samt att utveckla innovativa undervisningsmetoder och verksamhetskulturen. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som ökar kvaliteten på och synliggörandet av klimat- och hållbarhetsfostran och som främjar en grön övergång inom fostran och utbildning, med utgångspunkt i läroplaner och examensgrunder.

Understödet kan beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna grundläggande utbildning eller utbildning på andra stadiet eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd. Av projekten som finansieras förutsätts modeller, verksamhetssätt och lösningar som har ett regionalt eller nationellt nyhetsvärde och som kan spridas och användas av andra utbildningsanordnare. Projekten ska öka elevernas, de studerandes och personalens klimat- och hållbarhetskompetens samt deras motivation att utnyttja sitt kunnande.

Utvecklingsprojektet inom klimat- och hållbarhetsfostran har som mål att stödja en förändring av den grundläggande utbildningens verksamhetskultur i riktning mot en mer ekologiskt hållbar livsstil och att stärka elevernas och de studerandes kunskaper, färdigheter och attityder som anknyter till att stävja och anpassa sig till klimatförändringen. De mest centrala utmaningarna för att uppnå målen för Agenda 2030 i Finland hänför sig till ekologisk hållbarhet, såsom hållbarheten som gäller konsumtion och produktion samt klimatåtgärder och förlusten av arter. Utvecklingsprojektet inom klimat- och hållbarhetsfostran tar i synnerhet fasta på att dessa teman på ett systematiskt sätt beaktas i all verksamhet som utbildningsanordnaren ordnar, särskilt i utvecklingen av verksamhetskulturen så att den stöder målen om hållbarhet.

Att stärka klimat- och hållbarhetsfostran hör på ett övergripande sätt samman med förändringen av skolornas verksamhetskultur. Målet är att hållbarhetsmålen på ett heltäckande sätt genomsyrar utbildningsanordnarens verksamhet. En förutsättning för att lyckas är att utbildningsanordnarens ledning och personal förbinder sig till och aktivt arbetar för att uppnå målen enligt Agenda 2030 samt engagerar och involverar eleverna. Målet är också att få till stånd bestående förändringar i verksamheten och strukturerna för att skolorna ska fostra och engagera till en hållbar framtid.

Utmaningarna är omfattande och tidtabellen är snäv och därför betonas betydelsen av samarbete. För att klimat- och hållbarhetsfostran ska ha effekt förutsätts att hela skol- och läroanstaltsgemenskapen bjuds med i arbetet. Det behövs såväl kunniga lärare som elever och studerande, en engagerad ledning hos utbildningsanordnaren samt insatser från den övriga personalen och stöd från verksamhetsmiljön. Samarbete kan ske mellan utbildningsanordnarna och med andra utbildningsformer, medborgarorganisationer och arbetslivet. Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för hållbarhetsfostran genomförs också i nätverk och för att projekten ska lyckas förutsätts nätverksarbete och samarbete med Utbildningsstyrelsen. Samarbetet med Utbildningsstyrelsen utgörs av gemensamma tillställningar, sparring och utbyte av information. Projekten inom tilläggsansökan blir dessutom en del av utvecklingsnätverket för projekt som redan pågår.

Tilläggsansökan för utvecklingsprojekt inom hållbarhets- och klimatfostran bildar en utvecklingshelhet tillsammans med projekten inom klimat- och hållbarhetsfostran och utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen. Verksamheten kommer också att kombineras med andra aktuella nationella och internationella program och insatser.

Syftet med understödet är att på ett helhetsmässigt sätt främja klimat- och hållbarhetsfostran i den grundläggande utbildningen och att utveckla verksamhetskulturen och innovativa undervisningsmetoder. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som ökar kvaliteten och genomslagskraften på klimat- och hållbarhetsfostran samt främjar den gröna övergången utgående från den nationella läroplanen.

 • Statsunderstödslag (688/2001)
 • Statens budgetproposition 2021
 • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009
 • samhälleliga effekter
 • förbättra resultaten och effekterna av utbildningen och fostran
 • förstärka nationellt, regionalt och lokalt samarbete
 • utveckla nya verksamhetsmodeller för utbildningen och fostran
 • utveckla pedagogiken och stärka delaktigheten inom utbildningen.

Projekten kan fokusera på en eller flera av de fyra tyngdpunkterna nedan:

 1. Utveckla ledarskapet så att det stöder en konkretisering av strategier för hållbar utveckling på kommunal, regional eller nationell nivå och av klimat- och hållbarhetsfostran i skolorna. Projekten kan också fokusera på pedagogiskt ledarskap i anknytning till klimat- och hållbarhetsfostran.
 2. Utveckla skolornas verksamhetskultur och lärmiljöer så att de stärker klimat- och hållbarhetsfostran i vardagen.
 3. Utveckla, stödja och etablera klimat- och hållbarhetskompetens och pedagogik, i synnerhet åtgärder för att konkretisera den europeiska referensramen (GreenComp) för hållbarhetskompetens i läroämnen eller mångvetenskapliga lärområden.
 4. Verktyg eller modeller för att följa upp effekterna av hållbarhetsfostran och hållbar utveckling i skolorna eller i större utsträckning för utbildningsanordnarna.

Av projekten som finansieras förutsätts modeller, verksamhetssätt och lösningar som har ett regionalt eller nationellt nyhetsvärde och som kan spridas och användas av andra utbildningsanordnare. Projekten ska öka elevernas, de studerandes och personalens klimat- och hållbarhetskompetens samt deras motivation att utnyttja sitt kunnande.

Projekten ska resultera i verkningsfull klimat- och hållbarhetsfostran i den grundläggande utbildningen. Projekten uppmuntras att driva omfattande och mångsidigt samarbete med olika intressegrupper.

Utbildningsstyrelsen koordinerar och följer på nationell nivå upp verksamheten inom projekten som finansieras och deras samarbete. Projekten uppmuntras att ha nära samarbete med andra projekt. Projekten ska beakta samarbetet med andra projekt (t.ex. nätverks- och fortbildningsevenemang) och deltagandet i nationella evenemang som Utbildningsstyrelsen ordnar samt övrig verksamhet genom att reservera medel för detta ändamål i sin ansökan. Projekten bildar en gemensam utvecklingshelhet och sprider öppet resultaten av utvecklingsarbetet till alla utbildningsanordnare under hela projektperioden, till exempel genom att informera om sin verksamhet och genom att i samarbete med Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet ordna gemensamma möten som är öppna för alla.

Understödet kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna grundläggande utbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

 • ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 • sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har inom utsatt tid redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd
 • användningsändamålet för statsunderstödet är förenligt med de uppställda målen
 • verksamhet som stöds med understödet genomförs inom understödets användningstid.

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av högst 703 437 euro.

Understöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader. Den sökande har en självfinansieringsandel på minst 10 procent av projektets totala kostnader. Understöd kan också sökas för projekt som genomförs under en kortare tid.

Anskaffning av apparatur, redskap eller material som anknyter till den gröna övergången kan i regel utgöra högst 30 procent av projektets totala kostnader. Anskaffningar av apparatur, redskap och material ska beskrivas och motiveras i ansökan. Som kostnader för apparatur godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet.

Understödet får inte användas för att finansiera understödsmottagarens basverksamhet eller avgiftsbelagda miljösystem (t.ex. Grön flagg eller Ekokompassen).

Utbildningsstyrelsen beviljar högst 703 437 euro till utvecklingsprojekt och reserverar en del av anslaget för koordinering och kommunikation.

Understödets användningstid börjar från och med datumet på understödsbeslutet, men senast i maj 2023, och avslutas 31.12.2024.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 19.4.2023 klockan 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Projekten genomförs av enskilda utbildningsanordnare eller som större samprojekt. I samprojekt verkar en av utbildningsanordnarna som koordinator för projektet och de övriga som samarbetspartner. Även samarbetspartnerna i ett samprojekt som finansieras ska vara behöriga att söka understöd inom målgruppen i fråga.

Projekten kan rikta sig antingen till den grundläggande utbildningen eller till utbildning på andra stadiet. I samprojekt ska den koordinerande utbildningsanordnaren (= den huvudansvariga sökande) ansöka om understöd för hela det sökande nätverket. Samarbetspartnerna ska göra upp ett samarbetsavtal tillsammans med den huvudansvariga sökande. Avtal som görs upp mellan parterna i samprojekten lämnas inte in till Utbildningsstyrelsen som bilaga till ansökan utan lämnas in endast mot begäran. I samprojekt är det bra att ta del av punkt 1.8 (Samprojekt) i de allmänna anvisningarna innan man gör upp ansökan.

Samarbetspartner som inte är behöriga sökande och av vilka man köper tjänster, ska på blanketten anges i fältet ”Övriga samarbetspartner”.

I ansökan ska man ge en beskrivning av hur projektets effekter utvärderas och hur resultatet av projektet etableras efter att projektet har avslutats.

Personerna som ger ytterligare information om ansökan samt deras kontaktuppgifter finns högst uppe på denna finansieringssida.

Ansökningarna bedöms utifrån följande urvalskriterier:

 • projektets mål och verksamhetsplanen för att nå målen
 • de praktiska lösningarna för klimat- och hållbarhetsfostran
 • nyhetsvärdet av projektets innehåll när det gäller att stärka klimat- och hållbarhetsfostran
 • inkluderingen av olika aktörer, inklusive elever och studerade, i projektverksamheten
 • hur lösningarna och de nya verksamhetssätten och den nya verksamhetskulturen fortsätter efter projektperioden
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
 • åtgärderna för att sprida lösningarna
 • åtgärderna som berör informationen och kommunikationen kring projektet
 • hur man stärker projektets effekter och uppföljningen av dem.

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella läroplans- och examensgrunderna. I bedömningen av ansökningarna beaktas hur man i projektet drar nytta av resultaten från tidigare nationella eller internationella utvecklingsprojekt eller vilka nya innovationer som utvecklas och förankras.

I ansökan ska man beskriva hur man tryggar att lösningarna som utvecklas inom projektet fortsätter efter av projektet avslutats. En liten del av understödet kan användas för att producera och publicera läromedel. Om man inom projektet producerar läromedel ska materialet publiceras med en öppen licens och i mån av möjlighet också i tjänsten aoe.fi. Understödet kan inte användas för att anskaffa läromedel.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska.

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.