Nyheter

Erasmus+ och de övriga EU-programmen inleds 2021

Aktuellt Erasmus+
Europaparlamentet och EU:s medlemsländer har uppnått politisk konsensus kring de nya programperioderna för Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren och Kreativa Europa. Det här innebär att programmen kan inledas från och med 2021. I Finland svarar Utbildningsstyrelsen för verkställandet av dessa EU-program.
Mikä on Erasmus+ -ohjelma?

Det nya Erasmus+ -programmet grundar sig på de goda verksamhetssätt och strukturer som tillämpats under programperioden 2014–2020. Största delen av Erasmus+ -programmets verksamhet fortsätter som tidigare, men det finns också en del nya inslag. Ny verksamhet är bland annat kortare mobilitetsperioder och intensivkurser för högskolestuderande, projekt som främjar internationalisering på hemmaplan inom ungdomssektorn och mindre partnerskapsprojekt där tröskeln att delta är låg. Nya inslag är även utlandsperioder för idrottstränare och vuxenstuderande. Därtill kommer även mobiliteten för både individer och grupper inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen att utvidgas.

Europeiska solidaritetskåren som har fokus på solidaritetsprojekt och volontärtjänster för unga fortsätter nästan i sin helhet som tidigare och i samma omfattning som under den pågående programperioden. En nyhet inom Europeiska solidaritetskåren är att processen kring kvalitetsmärken förnyas och att EU:s volontärgrupper för humanitär hjälp blir en del av programmet.

Programmet Kreativa Europa erbjuder även i fortsättningen möjligheter för europeiskt samarbete och utvecklingsarbete inom den audiovisuella sektorn och de kulturella och kreativa sektorerna. Det kommer att finnas nya möjligheter till finansiering bland annat för mobilitet bland konstnärer och för nyhetsmedier för att främja medieläskunnighet samt för övriga medier för att främja värdepluralism och yttrandefrihet.

Fokus på inklusion, digitalisering och på att stärka den europeiska identiteten

Inklusion betonas inom alla program under den nya programperioden. Det ska bli lättare att delta i programmen så att också nya aktörer och mindre organisationer kan dra nytta av de möjligheter som programmen erbjuder.

Ett annat tema som betonas inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är ansvar för miljön. Ett sätt att främja det här temat är till exempel att minska koldioxidavtrycket under utlandsperioderna, genom att i mån av möjlighet använda miljövänliga sätt att resa och färdas. Programmen har även som mål att öka deltagarnas och organisationernas miljömedvetenhet och deras engagemang för hållbar utveckling. Programmen strävar också allt kraftigare än tidigare efter att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för det internationella samarbetet, till exempel genom att stödja flerformsstudier och samarbete via digitala förbindelser.

Alla tre program har som mål att stärka den europeiska identiteten. Programmen strävar efter att öka medvetenheten om och förståelsen för Europeiska unionens frågor, EU:s gemensamma värderingar och principerna för samhörighet och mångfald.

Ansökan om finansiering öppnar vårvintern 2021

Budgeten för Erasmus+ under perioden 2021–2027 är nästan dubbelt så stor som under åren 2014–2020. Den årliga finansieringen kommer att ligga på samma nivå som år 2020, för att sedan så småningom öka mot slutet av programperioden. Programmet Kreativa Europa har en budget på 2,4 miljarder euro, vilket är över hälften mer än under pågående programperiod. Budgeten för Europeiska solidaritetskåren förblir på nuvarande nivå och omfattar en miljard euro.

Alla programförordningar behöver ännu godkännas formellt innan programmen kan börja. För Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren torde det här ske i januari. Den slutliga bekräftelsen för Kreativa Europa torde fås i mars–april.  

De försenade besluten påverkar också tidsplanen för de första ansökningsomgångarna inom de nya programmen. Datumen för ansökningsomgången år 2021 har inte ännu fastställts och kommissionen informerar om dem i ett senare skede. Enligt preliminära uppgifter kommer ansökningsomgångarna för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren att öppna i februari-mars. Tidsfristerna för ansökningarna kommer att bli senare än planerat, alltså först i slutet av våren.

De första ansökningsomgångarna för programmet Kreativa Europa beräknas öppna under våren 2021.

Vi informerar närmare om de nya programmen på vår webbplats.