Nyheter

Stödmaterialet för anordnandet av grundläggande utbildning i coronasituationen har uppdaterats inför vårterminen

Aktuellt Grundläggande utbildning Coronaviruset
Tyttö opiskelee

Vi har gått igenom och uppdaterat vårt stödmaterial som riktar sig till anordnarna av grundläggande utbildning för vårterminen 2021. I stödmaterialet behandlas undervisningsarrangemangen, genomförandet av undervisningen, stödet för lärande och skolgång, elevvård, skolbespisning, skolresor och övrig information som anknyter till skolans övriga verksamhet och som coronavirusepidemin kan inverka på.  

Verksamheten ordnas i stort sett som under höstterminen, men det finns också sådant som förändras i förhållande till hösten och aspekter som man bör fästa särskild uppmärksamhet vid. I den här nyheten har vi lyft fram huvudpunkterna i stödmaterialet, men vänligen läs ändå materialet i sin helhet på våra sidor:

Ordnande av grundläggande utbildning från och med 1.1.2021

Utgångspunkten är att undervisningen under vårterminen ordnas som närundervisning. Det är möjligt att i skolan övergå till exceptionella undervisningsarrangemang endast om de lagstadgade villkoren uppfylls. Man kan vara tvungen att övergå från närundervisning till undervisning via digitala förbindelser även på grund av karantän, isolering och om en elev eller elevens familjemedlem hör till en riskgrupp.

Den avgiftsfria måltiden hör både till elever i närundervisning och till dem som deltar i distansundervisning

Vårt uppdaterade stödmaterial innehåller också information om hur skolmåltiden ska ordnas. Då undervisningen ordnas med exceptionella undervisningsarrangemang har eleverna som deltar i närundervisning rätt att varje arbetsdag avgiftsfritt få en fullvärdig måltid som är ändamålsenligt ordnad och övervakad. 

Utbildningsanordnaren har skyldighet att erbjuda en avgiftsfri måltid även för elever som på grund av exceptionella undervisningsarrangemang deltar i distansundervisning. 

Utbildningsanordnaren beslutar om de praktiska arrangemangen. Beslut om lösningar som gäller skolmåltiden ska fattas så att man ser till barnets bästa.  Ett alternativ till att erbjuda en måltid kan vara att ge en kasse med matvaror, om vårdnadshavaren ger sitt samtycke till det.

Materialet har kompletterats med mera information om undervisning för elever i karantän och isolering och elever som hör till en riskgrupp 

Elever i karantän och isolering omfattas av samma rättigheter och förmåner som övriga elever som deltar i undervisningen via digitala förbindelser. Vi har till vårt stödmaterial lagt till information om att en elev som är i karantän eller isolering beroende på sin hälsa kan delta i undervisningen med digitala förbindelser samtidigt som den övriga undervisningsgruppen deltar i närundervisning. Därtill finns ny information om hur undervisningen kan ordnas i situationer då en elev studerar hemma på grund av att hen eller en familjemedlem hör till en riskgrupp.

Då man förbereder sig för situationer då elever är i karantän och isolering ska man särskilt beakta följande aspekter:

  • digitala verktyg, material och förbindelser ska vara avgiftsfria
  • stödet för lärandet
  • elevvårdstjänsterna
  • måltiden eller en kasse med matvaror som utbildningsanordnaren sörjer för: ett alternativ till en måltid kan vara att ge en kasse med matvaror om vårdnadshavarna ger sitt samtycke till det.

I våra stödmaterial finns också information om att en utbildningsanordnare inte kan kräva eller rekommendera att en elev övergår till hemundervisning. Hemundervisningen är inte avsedd som en kortvarig lösning, utan rätt förfarande i situationer som varar en kortare tid är frånvaro som beviljats av motiverade skäl. 

Information om hur man ska beakta situationer då epidemiläget är allvarligt

I vårt stödmaterial lyfter vi även fram att skolorna ska förbereda sig för allvarliga situationer, då till exempel en stor del av personalen är borta från arbetet. 

För att man ska kunna fortsätta ordna undervisningen även i sådana situationer är det viktigt att utbildningsanordnaren på förhand planerar till exempel samarbetet mellan olika skolor och vid behov även med andra utbildningsanordnare. 

Nytt stödmaterial om hur elever med invandrabakgrund ska tas i beaktande

Avvikelser från de normala undervisningsarrangemangen kan medföra utmaningar i studierna och för lärandet hos många barn och unga med invandrarbakgrund. 

Det kan kräva särskild uppmärksamhet, tydlighet och även specialarrangemang, då man informerar vårdnadshavarna till elever med invandrarbakgrund om förändringarna i undervisningen. Bland våra stödmaterial hittar du nu en ny, separat helhet som stöd för arbetet (texten är tillsvidare på finska, publiceras på svenska inom kort):