Meddelanden

Utbildningsstyrelsen förenhetligar bedömningen i den grundläggande utbildningen – målet är att stärka likabehandlingen av eleverna

Aktuellt
Utbildningsstyrelsen förenhetligar principerna enligt vilka lärarna bedömer elevernas lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen. Målsättningen är att förbättra likabehandlingen av eleverna. I och med att principerna för bedömningen förnyas kommer också siffervitsord att ges från och med årskurs fyra i alla skolor.
Alakoululaiset tunnilla

Utbildningsstyrelsen har preciserat kapitlet om bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Arbetet är en del av en långsiktig utveckling av bedömningen. Det nya bedömningskapitlet publiceras som en separat föreskrift, som upphäver kapitlet om bedömning (kapitel 6) i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen från 2014.

En av förändringarna är att användningen av siffervitsord i betygen inleds tidigare. I fortsättningen ska alla skolor i Finland ge siffervitsord från och med årskurs fyra. På det här sättet har elevernas och deras vårdnadshavare jämlika möjligheter att få information om i vilken mån elevens kunnande motsvarar de uppställda målen. Tidigare har man enligt utbildningsanordnarens beslut kunnat använda siffervitsord i årskurserna 1–7, men senast från och med årskurs åtta. Läraren kan komplettera siffervitsordet med ett verbalt omdöme.

Enligt Utbildningsstyrelsens utredning ger man för närvarande i de flesta kommuner siffervitsord från och med årskurs fyra. I en del kommuner ges siffervitsord ändå först från och med årskurs sju. I synnerhet vårdnadshavarna har gett respons om att detta är för sent.

Som bilaga till bedömningskapitlet publiceras betygsmodeller som skolorna kan använda som botten för sina egna betyg.

Med preciseringarna av principerna för bedömningen vill Utbildningsstyrelsen säkerställa att bedömningen i skolorna grundar sig på så entydiga och tydliga riktlinjer som möjligt.

Preciseringarna ska jämna ut skillnaderna mellan kommunerna och skolorna

Bedömningens syfte är att handleda och uppmuntra eleven i hens studier samt att bedöma elevens kunnande i relation till de mål som ställts upp för läroämnena.

De nuvarande riktlinjerna har visat sig vara svåra att tolka till vissa delar, vilket har lett till att skolorna har olika förfaranden. Förfarandena varierar i skolorna bland annat vad gäller dokumentationen av prestationer som inverkar på bedömningen, hur självvärderingen genomförs, den verbala bedömningens andel och i vilken årskurs eleven ges siffervitsord.

De nya principerna betonar tydligare än tidigare att bedömningen ska grunda sig på målen för läroämnena, som även omfattar mål för mångsidig kompetens och mål för elevens arbete. Därtill betonas responsens och kommunikationens betydelse i bedömningen.

– Bedömningens syften beskrivs noggrannare än tidigare och samtidigt har vi förtydligat riktlinjerna som gäller skyldigheterna att dokumentera prestationer som inverkar på bedömningen. Därtill har principerna för självvärdering och kamratrespons i skolan preciserats så att de inte kan blandas ihop med den bedömning av elevens kunnande som läraren genomför, förklarar undervisningsrådet Erja Vitikka.

– Det är väldigt bra att de nya principerna betonar betydelsen av den formativa bedömningen, alltså responsen som stödjer elevens lärande, på ett sätt som inte förutsätter byråkratisk dokumentation av läraren, säger utvecklingschef Jaakko Salo från Undervisningssektorns fackförbund OAJ.

Slutbedömningen har också förtydligats. Tidpunkten för slutbedömningen och principerna för bildandet av slutvitsord fastställs i fortsättningen på nationell nivå, vilket ska minska skillnaderna mellan kommunerna och skolorna.

De nya bedömningsprinciperna ska tillämpas i skolorna från om läsårets början 1.8.2020.

Bedömningen av elevens kunnande preciseras genom samarbete

Utbildningsstyrelsen har arbetat med att förnya bedömningen sedan år 2018 i samarbete med sakkunniga, utbildningsanordnare, rektorer, lärare och skolor. Arbetet stöds av en sakkunniggrupp bestående av forskare inom bedömning och leds av en styrgrupp med representanter för undervisnings- och kulturministeriet, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ samt organisationer inom utbildningssektorn.

– Jag tycker det är särskilt viktigt att arbetet har gjorts i nära samarbete med utbildningsanordnarna, skolorna och lärarna samt vårdnadshavarna. En aktiv interaktion mellan dessa aktörer och eleverna är en förutsättning för att bedömningen ska vara lyckad. Alla ska ha en gemensam förståelse för vad bedömningen handlar om och vad som är målen för bedömningen, framhåller Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Det publicerade bedömningskapitlet är en del av den första fasen i utvecklingen av bedömningen.

I nästa fas, under år 2020, kommer Utbildningsstyrelsen att utarbeta kunskapskrav som definierar vad en elev ska kunna för att i slutbedömningen få vitsorden 5, 7 och 9 i de olika läroämnena. Tidigare har kunskapskrav endast utarbetats för vitsordet 8. Målet för arbetet med kunskapskraven är att se till att elevernas vitsord är jämförbara med varandra till exempel då eleverna söker till studier på andra stadiet.

Utbildningsstyrelsen kommer senare att utarbeta motsvarande kunskapskrav för bedömningen i slutet av årskurs sex.

Utbildningsstyrelsen producerar stödmaterial på sin webbplats och ordnar fortbildning för lärarna om ibruktagandet av de nya riktlinjerna.

– Det nya bedömningskapitlet är tydligt och svarar på det sättet mot de utmaningar som kommunerna och skolorna har lyft upp under de senaste åren. Nu är det viktigt att erbjuda tillräckligt med handledning och stöd för implementeringen samt följa upp att ändringarna i grunderna stärker likvärdigheten i bedömningen, konstaterar sakkunnig Mari Sjöström från Kommunförbundet.

Ytterligare information:

Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, fornamn.efternamn(at)oph.fi +358 29 533 1601
Undervisningsrådet Erja Vitikka, fornamn.efternamn(at)oph.fi +358 29 533 1225
Undervisningsrådet Leena Nissilä, fornamn.efternamn(at)oph.fi +358 29 533 1155
Undervisningsrådet Marjo Rissanen, fornamn.efternamn(at)oph.fi + 358 29 553 1776