Meddelanden

Delarna som gäller elev- och studerandevård i grunderna för läroplanen och föreskriften om yrkesutbildning har förnyats för att motsvara lagändringarna som träder i kraft vid årsskiftet

Aktuellt Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Småbarnspedagogik Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård
Ändringarna i grunderna och förskriften har koppling till reformen av social- och hälsovården och till att ansvaret för att anordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023.
Valtakunnallinen koulurauhateema haastaa löytämään kaikille kaverin.

Utbildningsstyrelsen har 13.12.2022 publicerat de reviderade grunderna för läroplanen och den reviderade föreskriften om yrkesutbildning. Ändringar har gjorts i kapitlen som gäller elev- och studerandevård för att motsvara ändringarna i lagen om elev- och studerandevård som träder i kraft vid årsskiftet.

Förändringen omfattar totalt tio olika utbildningsformer: förskoleundervisning, försöket med tvåårig förskola, undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna, yrkesutbildning, utbildning som handleder för examensutbildning samt folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga.

Gemensamt och individuellt stöd

Med elev- och studerandevård avses det gemensamma arbetet i skolorna och läroanstalterna och elev- och studerandevårdstjänsterna för att stödja förutsättningarna för lärande, välbefinnande och hälsa hos enskilda barn, elever och studerande och för att främja välbefinnandet inom hela skol- eller läroanstaltsgemenskapen.

Utbildningsstyrelsen fastställer i grunderna och föreskriften de centrala principerna för elev- och studerandevården, målen för den elev- och studerandevård som ingår i undervisningsväsendet och utbildningsanordnarens plan för elev- eller studerandevård. Institutet för hälsa och välfärd svarar i samarbete med Utbildningsstyrelsen för beredningen av delarna som gäller elev- och studerandevårdstjänster i grunderna och föreskriften. I elev- och studerandevårdstjänsterna ingår skol- och studerandehälsovård samt kurators- och psykologtjänster.

Vad förändras?

I fortsättningen ska utbildningsanordnarna, såsom kommunerna, utarbeta egna elev- och studerandevårdsplaner. Det samma gäller övriga utbildningsanordnare, såsom privata utbildningsanordnare och statliga läroanstalter. De skol- och läroanstaltsvisa elev- och studerandevårdsplanerna utgår ur lagstiftningen och de nationella föreskrifterna som utfärdas av Utbildningsstyrelsen.

I planen för elevvård eller studerandevård beskrivs hur man på ett sätt som man kommit överens om i kommunen och lokalt i skolan eller läroanstalten genomför den gemensamma elev- eller studerandevården, hur det individuella stödet ordnas eller hur man samarbetar med barnen, eleverna, de studerande, deras vårdnadshavare och samarbetspartner. I elev- eller studerandevårdsplanen fastslås även tillvägagångsätten vid mobbning, trakasserier och våld samt kriser.

Även om ändringar gjorts i begreppen som används för elev- och studerandevård på finska, används i de svenska grunderna och i föreskriften fortsättningsvis begreppen elevvård och studerandevård (inte begreppet elevhälsa som används i översättningen av lagen om elev- och studerandevård). Detta innebär att ändringar i vissa kapitel enbart har gjorts i den finska texten.

Preciseringar har även gjorts i begreppen som används. Till exempel har begreppet kommun bytts ut mot välfärdsområde, om detta förutsätts av saksammanhanget.

På grund av ett felaktigt begrepp i den svenskspråkiga lagstiftningen gällande disciplin, kommer ändringar eventuellt att göras i delarna som gäller disciplin i flera läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrift. Utbildningsstyrelsen informerar om eventuella ändringar så fort som möjligt.

Genomförandet av elev- och studerandevården sker även fortsättningsvis i skolorna och läroanstalterna

Även om ändringar sker i ansvaret för att anordna elev-och hälsovårdstjänster vid årsskiftet, ordnas kurators- och psykologtjänsterna samt skol- och studerandehälsovården även i fortsättningen i första hand i skolorna och läroanstalterna som närservice, som utbildningsanordnaren ska erbjuda ändamålsenliga lokaler för. Studerandehälsovårdstjänsterna på andra stadiet kan utöver vid läroanstalten även anordnas centraliserat vid studerandehälsovårdens verksamhetsställe. Även i detta fall ska tjänsterna vara lättillgängliga för de studerande.

Även skolans eller läroanstaltens elevvårdsgrupp eller studerandevårdsgrupp och den sektorsövergripande expertgruppen som sammankallas till stöd för en enskild elev eller studerande fortsätter sitt arbete på samma sätt som tidigare.

– Eleverna, de studerande och vårdnadshavarna kommer inte att lägga märkte till förändringarna vid årsskiftet i någon större utsträckning, utan den största skillnaden jämfört med tidigare gäller uttryckligen hur planerna för elev- och studerandevården ska beredas. Utbildningsanordnarna ska till exempel fatta beslut om hur man i fortsättningen samlar in de uppgifter som behövs för elev- och studerandevårdsplanen av skolorna eller läroanstalterna eller hur man styr detta arbete, säger undervisningsrådet Kristiina Laitinen.

I arbetet med grunderna som inleddes våren 2022 har Utbildningsstyrelsen samarbetat med olika intressegrupper.

Utbildningsanordnarna tar i bruk de nya elev- och studerandevårdsplanerna i augusti 2023. Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarnas arbete med webbinarier, morgonkaffetillfällen och stödmaterial.

Läroplansändringarna och yrkesutbildningens nya föreskrift publiceras i eGrunder under de kommande dagarna.

Mer information:

Allmänbildande utbildning: Undervisningsrådet Kristiina Laitinen, tfn +358 29 533 1244
Yrkesutbildning: Undervisningsrådet Mia Vartiainen, tfn +358 29 533 1187
Gymnasieutbildning, gymnasieutbildning för vuxna och utbildning som handleder för examensutbildning: Undervisningsrådet Kati Taipale, tfn +358 29 533 1214
Frågor på svenska: Undervisningsrådet Christine Söderek, tfn +358 29 533 1805
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi