Nyheter

Vi gör ändringar i föreskrifterna för de flesta utbildningsformerna med anledning av ändringarna i lagen

Aktuellt Bedömning och betyg Välbefinnande Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård
Utbildningsstyrelsen gör ändringar i läroplansgrunderna och den separata föreskriften för yrkesutbildningen vid årsskiftet och under våren 2023.
Lapsia kulkee eteenpäin reput selässä

Vid Utbildningsstyrelsen bereds för närvarande flera revideringar av läroplansgrunderna och den separata föreskriften om studerandevård för yrkesutbildningen. Det är inte fråga om en helhetsmässig revidering av läroplansgrunderna eller den separata föreskriften för yrkesutbildningen, utan ändringar görs endast i vissa avsnitt och kapitel.

De största ändringarna gäller beskrivningen av elev- och studerandevården för olika utbildningsformers del, när utbildningsanordnarens elevvårdsplan och utbildningsanordnarens studerandevårdsplan tas i bruk. Dessutom kompletteras grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen på det sätt som förutsätts av verksamhetsmodellen för engagerande arbete i skolgemenskapen och avsnittet som gäller kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 uppdateras.

Alla ändringar tas i bruk inom förskoleundervisningen, i skolorna och vid läroanstalterna 1.8.2023.

Utbildningsanordnarnas skyldigheter vid planeringen och genomförandet av elev- och studerandevården

Ansvaret för anordnandet av social- och hälsovård övergår till välfärdsområdena 1.1.2023. Samtidigt träder ändringarna i lagen om elev- och studerandevård i kraft. I ändringarna i läroplansgrunderna och den separata föreskriften för yrkesutbildningen beskrivs utbildningsanordnarnas skyldigheter vid planeringen och genomförandet av elev- och studerandevården.

I fortsättningen ska utbildningsanordnarna på samma sätt som kommunerna ha egna elev- och studerandevårdsplaner. Välfärdsområdenas regionala elev- och studerandevårdsplaner utgår från utbildningsanordnarnas planer. De skol- och läroanstaltsspecifika elev- och studerandevårdsplanerna försvinner ur lagstiftningen och ur de nationella föreskrifterna som utfärdas av Utbildningsstyrelsen.

Ändringarna gäller totalt tio olika utbildningsformer:

 1. Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014
 2. Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021
 3. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014
 4. Grunderna för läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2015
 5. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna 2017
 6. Grunderna för gymnasiets läroplan 2019
 7. Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019
 8. Centrala principer och mål för studerandevården samt utarbetandet av en studerandevårdsplan i yrkesutbildning 2018
 9. Utbildning som handleder för examensutbildning 2021
 10. Grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga 2021

Utbildningsstyrelsen publicerar de reviderade grunderna och den reviderade föreskriften om elev- och studerandevård vid årsskiftet. Vi ordnar fortbildning till stöd för implementeringen av ändringarna i början av 2023.

Inom den grundläggande utbildningen förnyas bedömningen och det engagerande arbetet i skolgemenskapen

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen fortsätter. Vi bearbetar under hösten kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 utgående från den respons vi har tagit emot. Vi har som mål att fatta beslut om kunskapskraven i januari 2023 och att kunskapskraven ska tas i bruk i skolorna i början av höstterminen 2023. I praktiken innebär detta att kunskapskraven används första gången vid läsårsbedömningen av elever i årskurs 6 våren 2024.

Även skolornas metoder för att ingripa vid frånvaro förenhetligas och stärks. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Utbildningsstyrelsen utvecklar tillsammans med kommunerna och skolorna en nationell modell för engagerande arbete i skolgemenskapen. Målet är att modellen ska stärka stödet för att eleverna engageras i skolan och att förebygga och minska frånvaro bland eleverna. Utvecklingsarbetet är en del av UKM:s omfattande åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, trakasserier och våld. 

Utbildningsstyrelsen uppdaterar läroplansgrunderna för det engagerande arbetet i skolgemenskapen i enlighet med lagändringen och grunderna publiceras uppskattningsvis i februari–mars 2023. Vi genomför en nationell fortbildningshelhet på temat under läsåret 2023–2024.

Vi informerar mer om tidtabellerna, förändringarna och de kommande fortbildningstillfällena på vår webbplats i takt med att beredningen framskrider.

Ytterligare information

Ändringarna i elev- och studerandevården:

 • allmänbildande utbildning: undervisningsrådet Kristiina Laitinen, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn 029 533 1244
 • yrkesutbildning: undervisningsrådet Mia Vartiainen, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn 029 533 1187
 • frågor på svenska: undervisningsrådet Christine Söderek, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn 029 533 1805

Bedömning:

 • undervisningsrådet, chef för enheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik Marjo Rissanen, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn 029 533 1776

Engagerande arbete i skolgemenskapen:

 • specialsakkunnig Riina Länsikallio, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn 029 533 1088
 • frågor på svenska: undervisningsrådet Christine Söderek, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn 029 533 1805